Over WEST

Mis­sie en ambi­tie
WEST heeft als doel om het eco­no­mi­sche kli­maat in Gro­nin­gen te bevor­de­ren. Dit doen we voor onze leden en in samen­wer­king met onze gemeen­te­lij­ke, regi­o­na­le en nati­o­na­le part­ners.

Het bestuur van WEST heeft de ambi­tie om voor de gemeen­te Gro­nin­gen gespreks­part­ner te zijn voor zaken die spe­len op de eco­no­mi­sche agen­da van de Stad. Denk hier­bij aan: arbeids­markt­pro­ble­ma­tiek, eco­no­mi­sche beleids­ka­ders, pro­mo­tie van Gro­nin­gen en nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le samen­wer­kings­ver­ban­den. WEST werkt hier­in samen met de Ver­e­ni­ging Bedrij­ven Noord-Oost (VBNO), de Ver­e­ni­ging Bedrij­ven­park Zuid­oost (VBNO) en de Gro­nin­gen City Club (GCC) in het OBG. Het OBG is een over­leg­plat­form dat door het col­le­ge van B&W is erkend als de ver­te­gen­woor­di­ging van het geor­ga­ni­seer­de Gro­nin­ger bedrijfs­le­ven. Het OBG ziet graag dat de eco­no­mi­sche agen­da in Gro­nin­gen gro­te­re pri­o­ri­teit krijgt. De eco­no­mi­sche motor waar­op deze stad draait mag niet gaan hape­ren.

Ont­staans­ge­schie­de­nis
WEST is begin 2009 ont­staan door een samen­wer­king van de bedrij­ven­park­ver­e­ni­gin­gen Pei­zer­weg en omge­ving, Hoen­diep, Cor­pus den Hoorn Zuid en omge­ving, Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen, Hoogkerk/Westpoort en het Over­leg­plat­form Kra­nen­burg. WEST wil ste­vig gewor­teld blij­ven op de afzon­der­lij­ke ter­rei­nen en daar­om wor­den de gebie­den bin­nen het bestuur ver­te­gen­woor­digd door een bestuurs­lid.

WEST is een actie­ve net­werk­or­ga­ni­sa­tie voor bedrij­ven aan de west­kant van de stad Gro­nin­gen. We behar­ti­gen de gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van onze leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) die geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school. Hier­bij kunt u den­ken aan over­leg met de gemeen­te over beheer en onder­houd, ter­rein­be­vei­li­ging, infra­struc­tuur en bereik­baar­heid. Het bestuur onder­houdt inten­sie­ve con­tac­ten met de wet­hou­der Eco­no­mi­sche Zaken en de afde­ling RO/EZ. De gemeen­te stemt alle plan­nen op de bedrij­ven­par­ken in prin­ci­pe af met het bestuur van WEST. Op deze manier kan WEST inspraak van de bij haar aan­ge­slo­ten bedrij­ven waar­bor­gen.

Statuten en huishoudelijk Regelement

In de sta­tu­ten van WEST staan alle zaken die het bestuur heeft afge­spro­ken met en voor haar leden. Dit om de con­ti­nui­teit van de ver­e­ni­ging te waar­bor­gen en om ver­ant­woor­ding te for­ma­li­se­ren.

Klik hier om de sta­tu­ten van WEST te down­lo­a­den

Huis­hou­de­lijk regle­ment van WEST, vast­ge­steld in de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van 28 novem­ber 2018.

Klik hier om het huis­hou­de­lijk regle­ment van WEST te down­lo­a­den


Beleidsstukken

Klik hier voor de Gro­nin­ger Retail Agen­da.

Klik hier voor het Beleids­plan WEST 2015–2020

Notulen en relevante stukken Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bekijk hier de notu­len en stuk­ken van de Leden­ver­ga­de­rin­gen van WEST.


Het Bestuur

Het bestuur van WEST bestaat uit­slui­tend uit ver­te­gen­woor­di­gers uit het bedrijfs­le­ven van Gro­nin­gen-West. Bij hen berust de dage­lijk­se lei­ding. Om de twee maan­den ver­ga­dert het bestuur op de eer­ste woens­dag van de maand. Om de ander­ste maand ver­ga­dert het dage­lijks bestuur, dat bestaat uit de voor­zit­ter, de pen­ning­mees­ter en de secre­ta­ris. Besluit­vor­ming ligt deels bij het bestuur en deels bij de Leden­ver­ga­de­ring.

Het over­zicht van het bestuur en de ver­de­ling per deel­ge­bied:

Bestuurs­lid  Deel­ge­bied 
Klaas Holt­man06- 10 93 86 83klaasholtman@me.nlVoor­zit­ter
Wijk­win­kel­cen­tra
Nico Borg­man06- 12 09 20 91nico@bedrijvenverenigingwest.nlVer­e­ni­gings­ma­na­ger
West­poort
Fok­ko Kip06 – 53 29 70 67fokkokip@ahhoogkerk.nlHoogkerk/Reitdiep
Flip Roor­dink06 – 12 54 48 33froordink@me.comMar­ti­ni Tra­de Park
Gil­lis AliExtern advi­seur
Joop Kruit050 – 312 15 19hjkruit@kruit-en-kramer.nlHoen­diep en Pei­zer­weg
Rob van Duuren06 – 10 91 24 21rtm.vanduuren@planet.nlZer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen
Jeroen Dor­re­boom06 – 55 16 33 62penningmeester@bedrijvenverenigingwest.nlPen­ning­mees­ter
Cor­pus den Hoorn,
Har­ry Water­mul­der050 – 522 22 18harry.watermulder@thermofisher.comKra­nen­burg
Ste­fan Mak06 – 54 39 87 51mak@plasbossinade.nlSecre­ta­ris
Cor­pus den Hoorn,

Heeft u vra­gen of zaken die u graag wilt delen met het bestuur? Neem dan con­tact op met voor­zit­ter Klaas Holt­man

Betrokken bij: