Per­soons­ge­ge­vens die wor­den ver­werkt
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST kan per­soons­ge­ge­vens over u ver­wer­ken, door­dat u gebruik maakt van de dien­sten van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, en/of omdat u deze zelf bij het invul­len van een con­tact­for­mu­lier op de web­si­te aan Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST ver­strekt. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST kan de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens verwerken:

Waar­om Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST gege­vens nodig heeft
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens om tele­fo­nisch con­tact met u op te kun­nen nemen als u daar om ver­zoekt, en/of om u schrif­te­lijk (per e‑mail en/of per post) te kun­nen bena­de­ren indien u tele­fo­nisch onver­hoopt niet bereikt kunt wor­den. Daar­naast kan Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST uw per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken in het kader van het uit­voe­ren van een met u geslo­ten over­een­komst van opdracht, door­gaans het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST. Op grond van de van toe­pas­sing zijn­de AVG regi­streert WEST in dit geval de voor haar nood­za­ke­lijk te ver­krij­gen (persoons)gegevens van u. Het betref­fen uw per­soon­lij­ke gege­vens. Gege­vens van uw bedrijf val­len niet onder de AVG. Ech­ter zaken als uw naam, uw even­tu­e­le pri­vé­adres en tele­foon­num­mer wel. Voor een goed beheer van het leden­be­stand en het goed en tij­dig kun­nen com­mu­ni­ce­ren met de leden is het nood­za­ke­lijk dat WEST deze gege­vens ver­krijgt en in haar admi­ni­stra­tie ver­werkt. Door het onder­te­ke­nen van de leden­over­een­komst ver­klaart u zich met deze regi­stra­tie akkoord.

Hoe lang Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST per­soons­ge­ge­vens bewaart
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren, waar­voor uw gege­vens wor­den ver­za­meld. Uw gege­vens wor­den niet lan­ger dan een jaar bewaard indien er geen over­een­komst met u tot stand komt. In geval van een leden­over­een­komst zul­len na beëin­di­ging van het lid­maat­schap, twee jaar na dato, uw gege­vens defi­ni­tief wor­den verwijderd.

Delen met ande­ren
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST ver­strekt uw per­soons­ge­ge­vens alléén aan der­den indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van een over­een­komst met u, of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke verplichting.

In kaart bren­gen van web­si­te­be­zoek
Op de web­si­te van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST wor­den alge­me­ne bezoek­ge­ge­vens bij­ge­hou­den, waar­on­der het IP-adres van uw com­pu­ter en het tijd­stip van opvra­ging en gege­vens die uw brow­ser mee­s­tuurt. Deze gege­vens wor­den gebruikt voor ana­ly­ses van bezoek- en klik­ge­drag op de web­si­te. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST gebruikt deze infor­ma­tie om de wer­king van de web­si­te te ver­be­te­ren. Deze gege­vens wor­den zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd en wor­den niet aan der­den verstrekt.

Goog­le Ana­ly­tics
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST maakt gebruik van Goog­le Ana­ly­tics om bij te hou­den hoe gebrui­kers deweb­si­te­ge­brui­ken en hoe effec­tief even­tu­e­le Adwords-adver­ten­ties van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST bij Goog­le zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus ver­kre­gen infor­ma­tie wordt, met inbe­grip van het adres van uw com­pu­ter (IP-adres), over­ge­bracht naar en door Goog­le opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Lees het pri­va­cy­be­leid van Goog­le voor meer infor­ma­tie. U treft ook het pri­va­cy­be­leid van Goog­le Ana­ly­tics hier aan.

Goog­le gebruikt deze infor­ma­tie om bij te hou­den hoe onze web­si­te gebruikt wordt, om rap­por­ten over de Web­si­te aan Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST te kun­nen ver­strek­ken en om haar adver­teer­ders infor­ma­tie over de effec­ti­vi­teit van hun cam­pag­nes te kun­nen bie­den.
Goog­le kan deze infor­ma­tie aan der­den ver­schaf­fen indien Goog­le hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht, of voor zover deze der­den de infor­ma­tie namens Goog­le ver­wer­ken. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft hier geen invloed op. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft Goog­le geen toe­stem­ming gege­ven om via Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST ver­kre­gen Ana­ly­tics-infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re Google-diensten.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of ver­wij­de­ren
U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring stu­ren naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zal zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw ver­zoek reageren.

Bevei­li­gen
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. De web­si­te van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST maakt gebruik van een betrouw­baar SSL Cer­ti­fi­caat om te bor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens niet in ver­keer­de han­den val­len. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, of indien u meer infor­ma­tie wenst over de bevei­li­ging van door Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST ver­za­mel­de per­soons­ge­ge­vens, neem dan con­tact met Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST op via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl. Bedrijvenverenigingwest.nl is een web­si­te van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is als volgt via het secre­ta­ri­aat te bereiken:

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST
Post­bus 70.000
9704 AA GRONINGEN

T: 050 – 8200677
E: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl