Ledenvoordeel WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 450 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap zijn slechts €150,- excl. BTW.

Bent u lid van WEST, dan geniet u naast vele net­werk­mo­ge­lijk­he­den ook van ande­re voor­de­len in de vorm van kor­tin­gen. Door gebruik te maken van de leden­voor­de­len pro­fi­teert u opti­maal van uw lid­maat­schap. Naast finan­ci­eel voor­deel is er ook spra­ke van bete­re voor­waar­den en con­di­ties.

Col­lec­tie­ve afval­in­za­me­ling
Col­lec­tie­ve afval­in­za­me­ling is van groot belang op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Door samen te wer­ken wordt de over­last van afval­wa­gens ver­min­derd en wor­den over de tarie­ven goe­de afspra­ken gemaakt. WEST werkt samen met de Mili­eu­dienst en Virol Recy­cling.

Col­lec­tie­ve bevei­li­ging
Bevei­li­ging van uw en geza­men­lij­ke eigen­dom­men, voor­ko­ming van inbra­ken en vei­lig­heid voor uw per­so­neel staan hoog op de agen­da van WEST. WEST werkt samen met Cru­on Bevei­li­ging en Pre­ven­tief Vei­lig­heids­dien­sten. Cru­on Bevei­li­ging ver­zorgt de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Daar­naast kun­nen leden van WEST gebruik maken van aan­vul­len­de dien­sten van Cru­on Bevei­li­ging en Pre­ven­tief Vei­lig­heids­dien­sten met gebruik van de col­lec­tief over­een­ge­ko­men kor­ting.

Ener­gie
WEST heeft het Ener­gie­ak­koord onder­te­kend, waar­mee zij heeft aan­ge­ge­ven mede­wer­king te ver­le­nen om de ener­gie­tran­si­tie uiter­lijk in 2035 te rea­li­se­ren, te moni­to­ren en waar nodig te ver­snel­len. In het kader hier­van is WEST een aan­tal samen­wer­kings­ver­ban­den aan­ge­gaan met onder ande­re:

Grun­ne­ger Power
Grun­ne­ger Power is een ener­gie­co­ö­pe­ra­tie uit Gro­nin­gen die groe­ne ener­gie opge­wekt dóór Gro­nin­gers, vóór Gro­nin­gers. Samen met Grun­ne­ger Power ini­ti­eert WEST pro­jec­ten voor haar leden op gebied van Groe­ne Stroom.
Fudu­ra
Samen­wer­king met Fudu­ra, om een goe­de dek­king van laad­pa­len te rea­li­se­ren.
Sameen
Samen­wer­kings­ver­band met Sameen, ENGIE Ser­vi­ces en WEST m.b.t onder­zoek en rea­li­sa­tie van ener­gie­be­spa­ren­de oplos­sing voor MKB+ bedrij­ven.

Bent u geïn­te­res­seerd en wilt u vrij­blij­vend meer infor­ma­tie ont­van­gen? Neem dan con­tact op met onze ver­e­ni­gings­ma­na­ger Nico Borg­man (mail: nico@bedrijvenverenigingwest.nl).

Aanmelden nieuwsbrief