Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met de app ‘Slim melden’

Voort­aan kun je onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den met de app ‘Slim mel­den’. De BBOG sprak met Bas Plaut, pro­ject­lei­der ‘Slim mel­den’ die de zorg heeft voor een opti­ma­le wer­king van het sys­teem. Down­load de app en ont­dek hoe u als onder­ne­mer kunt bij­dra­gen aan een schoon en vei­lig bedrij­ven­ter­rein.

Direct melden

Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die bevei­li­gings­be­drijf CRUON voor ons op de bedrij­ven­ter­rei­nen ver­zorgt. Maar die 6 auto’s met sur­veil­lan­ten zien niet alles. En vaak is het direct mel­den van ‘onge­rech­tig­heid’ het meest direct en effi­ci­ënt. Dat kan tegen­woor­dig heel een­vou­dig met de App Slim mel­den van de gemeen­te, voor zowel android als apple smartpho­nes en tablets. We spre­ken met Bas Plaut, pro­ject­lei­der ‘Slim Mel­den’ die de zorg heeft voor een opti­ma­le wer­king van het sys­teem van ‘slim mel­den’. Het is een tame­lijk com­plex gebeu­ren waar­in veel ver­schil­len­de orga­ni­sa­tie­on­der­de­len en men­sen moe­ten samen wer­ken

Wat gebeurt er met uw melding

De app maakt gebruik van de oren en ogen van bur­gers en bedrij­ven in de gemeen­te Gro­nin­gen die ‘onge­rech­tig­he­den’ in de open­ba­re ruim­te con­sta­te­ren. Met de app kun je ter­stond en ter plek­ke mel­den wat er mis is. De app bepaalt, als je dat wilt, auto­ma­tisch de loca­tie. Een foto (liefst met omge­ving) is zo gemaakt en met het invul­len van enke­le een­vou­di­ge gege­vens en een druk op ‘knop’ is de mel­ding gedaan. De mel­ding komt cen­traal bin­nen; de gemeen­te regelt ver­der de acties die moe­ten wor­den ver­richt. Dat bete­kent regi­stra­tie van de mel­ding, inscha­ke­ling van de uit­voe­ring om het pro­bleem op te los­sen, terug­kop­pe­ling van wat er met de mel­ding gaat gebeu­ren en ver­vol­gens wat er is gedaan. Tij­dens kan­toor­uren wordt direct actie onder­no­men en per­so­nen en orga­ni­sa­tie­on­der­de­len aan elkaar gekop­peld. Alle mel­din­gen komen terecht in een groot over­zicht zodat de gemeen­te inzicht krijgt in aan­tal­len en soor­ten van pro­ble­men in de open­ba­re ruim­te en de loca­ties. Het over­zicht is daar­na weer input voor de gemeen­te­lij­ke orga­ni­sa­tie voor de plan­ning en de uit­voe­ring.