Kick-Off Programma Cybersecurity Noord-Nederland

Met de groei­en­de digi­ta­li­se­ring in onze maat­schap­pij neemt ook het aan­tal cyber­aan­val­len toe. Cyber­se­cu­ri­ty wordt daar­mee een belang­rijk onder­deel van het digi­ta­le eco­sys­teem. Slim­me appa­ra­ten zijn vaak digi­taal onvei­lig, soft­wa­re is ver­ou­derd en upda­tes wor­den niet uit­ge­voerd. Het is niet de vraag of je wordt gehackt maar wan­neer en hoe vaak. Er is drin­gen­de behoefte […]