Fietsen vanaf een P + R wordt beloond

Op don­der­dag 2 juni om 14.00 uur gaf het pro­gram­ma Gast­vrij Gro­nin­gen samen met de voor­zit­ter van de stuur­groep Gro­nin­gen Bereik­baar, wet­hou­der Phi­lip Broeks­ma het start­schot voor drie nieu­we fiets­be­leef­rou­tes naar de stad. De drie rou­tes star­ten van­af de P+R’s Haren, Hoog­kerk en Kar­din­ge waar­langs foren­zen en bezoe­kers naar de stad kun­nen fiet­sen. Het startschot […]

Volgende fase Operatie Julianaplein

De ombouw van het Juli­a­na­plein is in vol­le gang en de eer­ste weken van de afslui­tin­gen zijn ach­ter de rug. Op dit moment gaat het pro­ject alweer de 4e fase in met afslui­tin­gen voor het ver­keer van­uit en rich­ting Drach­ten en een afslui­ting van Afrit 37 Gro­nin­gen — Help­man (Here­weg). Wat dit inhoudt voor de […]

Honderd elektrische deelfietsen extra beschikbaar in Groningen

Op ini­ti­a­tief van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, Alfa-col­le­­ge, AOC Ter­ra, Han­ze­ho­ge­school, Noor­der­poort, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, UMCG en Gro­nin­gen Bereik­baar, wor­den extra elek­tri­sche deel­fiet­sen ter beschik­king gesteld. Dit sti­mu­leert mede­wer­kers, stu­den­ten en bezoe­kers aan de stad Gro­nin­gen om vaker de auto te laten staan voor hun rit naar Gro­nin­gen. Foren­zen, stu­den­ten en bezoe­kers aan de stad Gro­nin­gen kun­nen nu […]

Terugkijken: bijeenkomst ingrijpende werkzaamheden Julianaplein d.d. 2 september j.l.

  Op 2 sep­tem­ber j.l. is het bedrijfs­le­ven in Gro­nin­gen geïn­for­meerd over de ingrij­pen­de werk­zaam­he­den aan het Juli­a­na­plein in 2022 tij­dens een digi­ta­le bij­een­komst. Pre­sen­ta­tie en tips In de bij­een­komst die terug te kij­ken is, komen ver­schil­len­de spre­kers aan het woord over de impact van de aan­leg van een tij­de­lijk Juli­a­na­plein begin vol­gend jaar. Zo is […]