Image

Bedrijvenvereniging WEST actueel

Het laatste nieuws

  • 28/11/2019
    Kra­nen­burg­park ligt op sche­ma, ope­ning ver­scho­ven
    Lees meer

Agenda

decem­ber, 2019

10dec18:15- 21:15Jouw Bedrijf, jouw toe­komst!Alles over bedrijfs­op­vol­ging en/of beëin­di­ging

11dec17:00- 19:30Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring WEST(klik voor meer infor­ma­tie)

12dec08:45- 10:30Aan de slag met duur­za­me mobi­li­teit en bereik­baar­heidUit­no­di­ging work­shop­ses­sies

West op Twitter

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 450 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West. Col­lec­tief werkt WEST aan thema’s rond­om Schoon, Heel en Vei­lig. Daar­naast vra­gen de laat­ste jaren onder­wer­pen rond­om de thema’s Duur­zaam­heid en Bereik­baar­heid de nodi­ge aan­dacht. Boven­dien pro­fi­teert u van col­lec­tie­ve inkoop­voor­de­len.

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen, wijk­win­kel­cen­tra en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school of de Cam­pus­sen in Gro­nin­gen.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen-West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging.

Klik hier om u aan te mel­den

Groninger Ondernemers Courant

Wilt u gra­tis de papie­ren Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant ont­van­gen? Kijk op de site van GROC en meld u aan! 

GROC site

Betrokken bij:


WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen-West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging bij­na 450 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging WEST