Image

Bedrijvenvereniging WEST actueel

Het laatste nieuws

  • 27/05/2020
    Enie.nl en WEST bun­de­len krach­ten
    Lees meer

Het coronavirus


Wij heb­ben op dit moment alle­maal te maken met het coro­na­vi­rus. Het gaat in de eer­ste plaats om de gezond­heid van ons alle­maal, maar natuur­lijk heb­ben velen van ons eco­no­mi­sche zor­gen. Wat gaat de toe­komst ons bren­gen?

Lees hier de brief die voor­zit­ter Klaas Holt­man aan de part­ners van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West heeft geschre­ven.

Belang­rij­ke links:
www.vnoncw.nl
www.khn.nl
www.mkb.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://gemeente.groningen.nl/coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers- tij­dens-coro­na­vi­rus


Agenda

mei, 2020

Geen gebeur­te­nis­sen

West op Twitter

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 450 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West. Col­lec­tief werkt WEST aan thema’s rond­om Schoon, Heel en Vei­lig. Daar­naast vra­gen de laat­ste jaren onder­wer­pen rond­om de thema’s Duur­zaam­heid en Bereik­baar­heid de nodi­ge aan­dacht. Boven­dien pro­fi­teert u van col­lec­tie­ve inkoop­voor­de­len.

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen, wijk­win­kel­cen­tra en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school of de Cam­pus­sen in Gro­nin­gen.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen-West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging.

Klik hier om u aan te mel­den

Groninger Ondernemers Courant

Wilt u gra­tis de papie­ren Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant ont­van­gen? Kijk op de site van GROC en meld u aan! 

GROC site

Betrokken bij:


WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen-West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging bij­na 450 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging WEST