Reactie WEST op gebiedsvisie Corpus den Hoorn

Op 10 mei jl. presenteerde de gemeente haar conceptvisie voor Corpus den Hoorn, tijdens een bijeenkomst voor ondernemers die door WEST werd georganiseerd.

In het plan van de gemeente staat onder andere dat het gebied gericht moet zijn op ontmoeting, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Concreet kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er meer ruimte komt voor wandelpaden en groen, en dat parkeerterreinen meer ‘verborgen’ of geclusterd worden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor verblijven, wonen of ondernemen.

De inspraakperiode voor deze conceptvisie liep t/m 14 juni 2023. WEST heeft vanuit haar rol als belangenbehartiger een reactie ingestuurd. Deze is aan de rechterzijde van dit artikel terug te vinden. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 5 juli wordt verder handen en voeten gegeven aan een concreet uitvoeringsplan.

Gebiedsvisie (concept)

Hieronder kunt u de concept gebiedvisie evenals de reactie van WEST terug lezen.

  • Via deze site is de gebiedsvisie te downloaden
  • De reactie van WEST is hier terug te vinden