Oprichting VVE gewenst om uitvoeringsplan Corpus den Hoorn verder vorm te geven

Hoe kom je van een gemeentelijke visie naar een concreet uitvoeringsprogramma? Met die vraag in het achterhoofd heeft op 5 juli jl. een vervolg lunchbijeenkomst plaats gevonden met ondernemers, medewerkers en vastgoedeigenaren op Corpus den Hoorn. De bijeenkomst is er eentje in een reeks van ontmoetingen, waarin WEST in samenwerking met de gemeente Groningen en het Martini Ziekenhuis alvast vooruit kijkt naar bouwstenen voor het gebied, als onderdeel van de visie die onlangs is gepresenteerd en waarop WEST inspraak heeft gegeven, zie https://bedrijvenverenigingwest.nl/6312-2/

In opdracht van WEST heeft Vector‑i de gemeentelijke visie vertaald naar concrete doelen en hierin aangegeven welke rol ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid daarbij kunnen spelen. Ook de analyse van DonkerGroen om het gebied te vergroenen maakt deel uit van de werksessie, waarbij zes verschillende speerpunten zijn benoemd.

  • Mobiliteit en parkeren;
  • Openbaar ruimte en groen;
  • Gebouw & Object;
  • Programma;
  • Energie;
  • Proces;

Aanwezigen is gevraagd ideeën, input of andere waardevolle informatie te verstrekken over bovengenoemde zes speerpunten. Na de zomer volgt een vervolgbijeenkomst, waarin geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn alsnog hun input kunnen geven. Daarna wordt alle informatie gebundeld en de verschillende acties verwerkt in een concreet actieprogramma. Hierin wordt uiteraard ook gekeken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen en de relatie met de gemeentelijke visie, die in oktober naar alle waarschijnlijkheid definitief zal worden vastgesteld.

Klaas Holtman maakte duidelijk dat de opdracht die WEST heeft verstrekt aan Vector‑i ook de laatste zal zijn. Om draagvlak te creëren en daadwerkelijk samen te werken in Corpus den Hoorn is een andere organisatievorm noodzakelijk. WEST stelt voor om het vervolgproces voort te zetten vanuit een op te richten Vereniging van Eigenaren. Het voorstel heeft instemming gekregen vanuit de vergadering en deze bijeenkomst kan gezien worden als startbijeenkomst van VvE Innovatiedistrict Corpus. De volgende bijeenkomst zal geagendeerd worden als oprichtingsvergadering van de VvE. WEST geeft aan betrokken te blijven en het startkapitaal te verstrekken. Meer informatie hierover volgt na de zomer.

Inhoudelijke terugkoppeling bijeenkomst

Lees HIER de input die is verstrekt door de aanwezigen tijdens de bijeenkomst.

uitvoeringsprogramma

Gerelateerde nieuwsberichten