Gebiedsbijeenkomst Hoendiep druk bezocht

Veel leden van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heb­ben maan­dag 18 maart tus­sen de mid­dag gebruik gemaakt van de moge­lijk­heid om zich tij­dens een spe­ci­a­le lunch te laten bij­pra­ten over actu­e­le ont­wik­ke­lin­gen in het gebied. De “Gebieds­bij­een­komst Hoen­diep” werd gehou­den in het bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw The Rock aan de Atoom­weg.

Tij­dens de Lunch­bij­een­komst waren er inlei­din­gen van ver­te­gen­woor­di­gers van Gro­nin­gen Bereik­baar en de pro­vin­cie Gro­nin­gen over de komen­de werk­zaam­he­den aan de wes­te­lij­ke ring­weg.

Helma Kre­kels van Gro­nin­gen Bereik­baar gaf aan dat er van april tot en met juni groot onder­houd op het pro­gram­ma staat voor wat betreft de oos­te­lij­ke en wes­te­lij­ke ring­weg. De pro­vin­cie Gro­nin­gen ging die­per in op de aard van de werk­zaam­he­den, die onder meer inhoudt dat er een nieu­we asfalt­laag komt op de wes­te­lij­ke ring­weg en een deel van de oos­te­lij­ke ring­weg.

Voor­zit­ter Klaas Holt­man wees de aan­we­zi­ge onder­ne­mers er op dat zij er zelf ook alles aan zul­len moe­ten doen om hun klan­ten er op te atten­de­ren dat er de komen­de maan­den opnieuw veel gaat gebeu­ren en dat ze er zelf ook ten zeer­ste aan kun­nen bij­dra­gen dat de klan­ten hen weten te vin­den.
Voor uit­voe­ri­ge infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den ver­wij­zen we graag naar de web­si­te van Gro­nin­gen Bereik­baar, met ook een slim­me kaart over actu­e­le werk­zaam­he­den en de moge­lijk­heid voor bedrij­ven om zich aan te mel­den voor een digi­ta­le nieuws­brief.

Archi­tect Pie­ter van der Kamp, direc­teur van Urban Cli­ma­te Archi­tects Gro­nin­gen, gaf een toe­lich­ting op zijn visie voor een toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van het bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep. Bedoe­ling is het gebied aan­trek­ke­lij­ker te maken als detail­han­dels­ge­bied, en ook de woon- en win­kel­func­tie te ver­ster­ken zodat het meer onder­deel van de stad wordt i.p.v. een gebied aan de rand van de stad. Dit valt te rea­li­se­ren met een aan­trek­ke­lij­ker en inte­res­san­te­re ver­blijfs­ruim­te, meer par­keer­plaat­sen, twee­rich­tings­ver­keer en meer hoog­bouw zodat het gebied com­pac­ter en ste­de­lij­ker wordt. Het con­cept van de ont­wik­kel­stra­te­gie van Urban Cli­ma­te Archi­tects vindt u hier.

Bron: Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant