Bijeenkomst gebiedsvisie Martini Trade Park 18 oktober

Onder­ne­mers en pand­ei­ge­na­ren geves­tigd op het Mar­ti­ni Tra­de Park zijn op 18 okto­ber van har­te uit­ge­no­digd voor een bij­een­komst over de gebieds­vi­sie aan­gaan­de het Mar­ti­ni Tra­de Park.

Datum:   don­der­dag 18 okto­ber 2018
Tijd:        15.00 – 17.00 uur
Plaats:    MyOf­fi­ce, Leo­nard Sprin­ger­laan 35 (BG)

De bij­een­komst is en ver­volg op de bij­een­komst van 16 juli j.l., waar de eer­ste resul­ta­ten van de gebieds­vi­sie zijn gepre­sen­teerd aan een groep gebrui­kers en eige­na­ren. De pre­sen­ta­tie en uit­kom­sten van die bij­een­komst vindt u hier.

We gaan nu een stap ver­der. De visie is een droom­beeld waar we met ver­schil­len­de pro­jec­ten naar toe wil­len wer­ken. We noe­men dit gebieds­deals. Deze gebieds­deals zul­len we toe­lich­ten en graag wil­len we met u kij­ken hoe we deze tot uit­voe­ring bren­gen.

Wij stel­len uw aan­we­zig­heid zeer op prijs en horen graag of u aan­we­zig zult zijn. U kunt dat laten weten door een e‑mail te stu­ren naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl