Martini Trade Park

Het Mar­ti­ni Tra­de Park (MTP) is een kan­to­ren­park ten wes­ten van Gro­nin­gen nabij de Gas­unie aan het Vrij­heids­plein. Het MTP heeft direc­te ont­slui­tin­gen op de A7, A28 en de ring­weg van Gro­nin­gen. In het kan­to­ren­park zijn diver­se gro­te onder­ne­min­gen geves­tigd, even­als diver­se kan­to­ren van de (semi)overheid, zoals de Kamer van Koop­han­del.

Visie MTP Urhahn (10–10-2019)

Een nieuw Mar­t­i­ni­p­la­za (10–10-2019)

Ener­gie­tran­si­tie: van cen­traal ener­gie opwek­ken naar zelf­voor­zie­nen­de com­mu­ni­ties (10–10-2019)

Leden op bedrij­ven­ter­rein

Martini Trade Park


Klik op een van de logo’s voor meer infor­ma­tie over het bedrijf.

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 450 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West. Col­lec­tief werkt WEST aan thema’s rond­om Schoon, Heel en Vei­lig. Daar­naast vra­gen de laat­ste jaren onder­wer­pen rond­om de thema’s Duur­zaam­heid en Bereik­baar­heid de nodi­ge aan­dacht. Boven­dien pro­fi­teert u van col­lec­tie­ve inkoop­voor­de­len.

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen, wijk­win­kel­cen­tra en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school of de Cam­pus­sen in Gro­nin­gen.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen-West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging.

Klik hier om u aan te mel­den

Groninger Ondernemers Courant

Wilt u gra­tis de papie­ren Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant ont­van­gen? Kijk op de site van GROC en meld u aan! 

GROC site

Betrokken bij: