Geslaagd Wijkwinkeldiner

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST en het Ser­vi­ce­punt Detail­han­del (SPD) heb­ben zich gis­ter­avond uit­voe­rig laten infor­me­ren, en infor­ma­tie ver­strekt aan, de wijk­win­kel­cen­tra in de stad Gro­nin­gen. Dat gebeur­de tij­dens een drie-gan­­gen­­di­­ner in de Water­to­ren. Tij­dens dit bij­zon­de­re diner werd samen met win­ke­liers / bestu­ren gespro­ken over de Retail Agen­da 050, koop­stro­men, onder­steu­ning van wijk­win­kel bestu­ren, klant­te­vre­den­heid en het […]

Veiligheid tijdens broodje bij Klaas

Bij­een­komst MT Stich­ting BBOG en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST Onlangs heeft BBOG de afspra­ken met Cru­on voor col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce voor drie jaar gete­kend. Naar aan­lei­ding van deze heu­ge­lijk gebeur­te­nis heeft met de leden van het MT “brood­je bij Klaas” plaats­ge­von­den om de toe­kom­sti­ge samen­wer­king op het gebied van vei­lig­heid ver­der te bespre­ken. Zoals u waar­schijn­lijk weet is […]

Afvalinzameling Hoendiep door NOVO

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft een nieu­we afspraak voor de afval­in­za­me­ling van het zwerf­vuil op het Hoen­diep. Van­af dit voor­jaar rui­men cli­ën­ten van NOVO het zwerf­vuil op. Momen­teel is dit Chris van Wepe­ren. Hij fietst met de bak­fiets elke dins­dag, woens­dag en don­der­dag­och­tend een rond­je over het bedrij­ven­ter­rein om al het zwerf­vuil op te rui­men. Mocht het […]

Bijeenkomst bereikbaarheid Kranenburg op 18 juli

In juni en juli orga­ni­seert Gro­nin­gen Bereik­baar per gebied een bij­een­komst voor de com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs van de bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen. Voor Kra­nen­burg staat dit gepland op 18 juli a.s. van 15.00 – 16.30. Al een tijd is Gro­nin­gen Bereik­baar met onder­ne­mers in gesprek over hoe we ons geza­men­lijk zo goed moge­lijk kun­nen voor­be­rei­den op alle werk­zaam­he­den aan […]

Digitale Werkplaats voor ondernemers

Je bent een onder­ne­mer. Je bent voor­al bezig met je klan­ten. Hier­door ben je mis­schien min­der bezig met je web­si­te en de onli­ne vind­baar­heid van jouw bedrijf. Dat is zon­de, want een goed wer­ken­de en goed vind­ba­re web­si­te kan won­de­ren doen. Daar­om goed nieuws: na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie, komt de Digi­ta­le Werk­plaats van Google […]

Nieuw bedrijvenadviespunt voor aardbevingsschade

WEST heeft er bij de gemeen­te en Nati­o­naal Coör­di­na­tor Gro­nin­gen altijd op aan­ge­dron­gen dat het belang­rijk is om naast de belan­gen van de inwo­ners in het scha­de­ge­bied en daar­bui­ten ook de belan­gen van bedrij­ven en onder­ne­mers goed in het oog te hou­den. Veel mede­wer­kers van bedrij­ven in Gro­nin­gen wonen in het scha­de­ge­bied en alleen al […]

Save the date: Beach Volleybaltoernooi op 7 juli!

Ook dit jaar orga­ni­se­ren we weer een Beach Vol­ley­bal­toer­nooi voor onze leden! Dit spor­tie­ve event vindt plaats op vrij­dag 7 juli. De spor­tie­ve orga­ni­sa­tie is in han­den van stu­den­ten vol­ley­bal­ver­e­ni­ging Kro­ton. Een strak­ke plan­ning en een­vou­di­ge regels zul­len bij­dra­gen aan het ple­zier in het spel. Net als ande­re jaren wordt het toer­nooi gespeeld aan de Hoornse […]

Ondernemers Helpman, Overwinningsplein en De Wijert bijgepraat over bereikbaarheid.

Onder­ne­mers uit de win­kel­cen­tra Help­man, Over­win­nings­plein en De Wij­ert zijn op 20 maart bij­ge­praat over de nade­ren­de werk­zaam­he­den in het kader van de aan­pak van de zui­de­lij­ke ring­weg. ‘En dat was een nut­ti­ge bij­een­komst! Al ben ik niet zo bang voor even­tu­e­le over­last, daar ont­kom je nu een­maal niet aan. En boven­dien biedt dat ook […]

Inschrijving Ondernemersprijs Hoogkerk geopend!

Ook dit jaar orga­ni­se­ren De Wes­ter­krant & Pixelsz onli­ne vorm­ge­ving weer de Onder­ne­mers­prijs Hoog­kerk, in samen­wer­king met de Sui­ker­Unie en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST. Na het suc­ces van vorig jaar wor­den er met een iets gewij­zig­de for­mu­le de komen­de peri­o­de deel­ne­mers gewor­ven. Anders dan ande­re jaren is een 1e ron­de. Deze is nu opge­deeld in twee cate­go­rie­ën, namelijk […]

Uitnodiging ondernemerslunch Zernike Campus op woensdag 19 april

Tij­dens deze lunch bespre­ken we graag met u de ont­wik­ke­lin­gen op de cam­pus. Thema’s die aan bod zul­len komen: Beweg­wij­ze­ring Werk­zaam­he­den Warm­te­Stad en ver­keers­over­last Bran­ding Cam­pus Gro­nin­gen (toe­lich­ting door het cam­pus­ma­na­ge­ment) De uit­no­di­ging staat open voor alle onder­ne­mers die op Zer­ni­ke geves­tigd zijn. Kort­om, we wil­len u graag in een infor­me­le set­ting bij­pra­ten en de laatste […]