Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Horen!

  Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST vormt een scha­kel tus­sen bedrij­ven en de gemeen­te. Als belan­gen­be­har­ti­ger van ‘onze’ onder­ne­mers gaan we in gesprek met de gemeen­te over, en con­sul­teert de gemeen­te ons bij, beleids­vor­ming en aan­pas­sin­gen in het open­baar gebied. Ons doel: de posi­tie en het onder­schei­dend ver­mo­gen van Gro­­nin­­gen-West versterken.

Neus voor zwerfvuil

  Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft de han­den ineen gesla­gen met Neder­land Schoon, Stich­ting Meu­bel­bou­le­vard en natuur­lijk de plaat­se­lij­ke onder­ne­mers om te zor­gen voor een schoon bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep. Op don­der­dag 12 novem­ber deed een hos­tess team van Neder­land Schoon een ron­de langs ver­schil­len­de onder­ne­mers op het Hoen­diep om hen te ver­tel­len over het belang van een schoon […]

Werkzaamheden Zernike terrein Enexis

Enexis net­be­heer heeft WEST laten weten dat er ter hoog­te van het Zer­ni­ke­plein 17 in opdracht van Enexis Mon­ta­ge de komen­de peri­o­de werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd aan 6 mid­den­span­nings­ka­bels. De werk­zaam­he­den staan inge­pland op: Woens­dag 24 juni 2020 van 7.30u tot 16.30u, kabel 800915. Deze zit tus­sen Hun­ze­borgh (Zer­ni­ke­plein 23) en Han­ze­ho­ge­school (Zer­ni­ke­plein 17). De net­ope­ning bij […]

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein juni

Van ‘Aan­pak Ring Zuid’ heeft WEST de infor­ma­tie ont­van­gen over de werk­zaam­he­den die in de maand juni plaats zul­len vin­den aan de Laan Cor­pus den Hoorn en Vrij­heids­plein. “Graag infor­me­ren wij u over de werk­zaam­he­den bij u in de buurt. Komen­de peri­o­de gaan we onder ande­re ver­der met het slo­pen van de fiets­tun­nel tus­sen de […]