Mobiliteitsadvies op maat, ledenaanbieding

Duur­za­me mobi­li­teit is van belang om een gebied bereik­baar en aan­trek­ke­lijk te hou­den, te vol­doen aan de toe­kom­sti­ge emis­­sie- eisen en het kan hel­pen om mede­wer­kers vita­ler te laten wor­den. Of een oplos­sing voor par­keer­pro­ble­ma­tiek. Thema’s waar WEST oog voor heeft. Hoe kan je nu zelf aan de slag met duur­za­me mobi­li­teit als bedrijf? Wat is […]

CommShare gelanceerd op Campus Groningen

CommS­ha­re is een all-in-one mobi­li­teits­con­cept dat zich focust op duur­za­me inzet­baar­heid van elek­tri­sche deelauto’s voor zake­lij­ke rei­zen, waar­bij een mobi­li­teits­ga­ran­tie van 100% wordt gebo­den. Het mobi­­li­­teits-con­­cept wordt moge­lijk gemaakt door een samen­wer­king van Tri­a­de, Pouw Rent en Mar­t­i­ni­stad B.V. BMW & MINI. Het deel­au­to­con­cept is op 10 febru­a­ri gelan­ceerd op Cam­pus Gro­nin­gen, met het UMCG […]

500.000 Zonnepanelen niet in 2025 maar al in 2022

Tij­dens de zon­­ne­­boot-race onder­te­ken­de voor­zit­ter Klaas Holt­man van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST met ver­te­gen­woor­di­gers van GCC, ZO en VBNO namens de bedrij­ven een con­ve­nant waar­in staat dat par­tij­en gaan samen­wer­ken om de invoe­ring van de zon­­ne-ener­­gie ver­sneld te rea­li­se­ren. Niet pas in 2025, maar drie jaar eer­der, al in 2022, moe­ten er op daken van bedrij­ven, woningen, […]