Mobiliteitsadvies op maat, ledenaanbieding

Duur­za­me mobi­li­teit is van belang om een gebied bereik­baar en aan­trek­ke­lijk te hou­den, te vol­doen aan de toe­kom­sti­ge emis­­sie- eisen en het kan hel­pen om mede­wer­kers vita­ler te laten wor­den. Of een oplos­sing voor par­keer­pro­ble­ma­tiek. Thema’s waar WEST oog voor heeft. Hoe kan je nu zelf aan de slag met duur­za­me mobi­li­teit als bedrijf? Wat is […]

Gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park (digitaal) 7 februari

Hoe­wel ook voor WEST de posi­tie­ve ver­an­de­rin­gen nog te wei­nig zicht­baar zijn op Mar­ti­ni Tra­de Park is er afge­lo­pen jaar met Mar­t­i­ni­P­la­za en de Gemeen­te Gro­nin­gen veel­vul­dig over­leg geweest over de door­ont­wik­ke­ling van het kan­to­ren­ge­bied Mar­ti­ni Tra­de Park. Er zijn zoveel ont­wik­ke­lin­gen dat het team van de Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant gevraagd is om hier een […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

WEST steunt campagne Lelylijn

Met behulp van een pro­mo­tie­cam­pag­ne is een inten­sie­ve lob­by gevoerd om een hoge snel­heids­ver­bin­ding Lely­lijn te rea­li­se­ren met het Noor­den. Het is door vele poli­tie­ke par­tij­en in het par­tij­pro­gram­ma opge­no­men en vele anders sta­ke­hol­ders heb­ben zich uit­ge­spro­ken voor de Lely­lijn: de top 10 van bouw­be­drij­ven in het Noor­den heeft zich gecom­mit om mini­maal 100.000 extra […]

Bereikbaarheid centraal tijdens ledenbijeenkomst WEST op 15 september in Martini Plaza

Werk­zaam­he­den gaan lei­den tot over­last, oproep aan bedrij­ven om te komen tot een sprei­ding van woon-werk­­ver­­keer, slecht weer mag niet lei­den tot meer auto’s op de weg, thuis­wer­ken helpt, oproep naar Gemeen­te om kwa­li­teit fiets­ver­bin­din­gen te bewa­ken en onder­houd te ple­gen, aan­bod voor gebruik deelauto’s. Dins­dag 15 sep­tem­ber hield Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST voor haar leden van […]

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein juni

Van ‘Aan­pak Ring Zuid’ heeft WEST de infor­ma­tie ont­van­gen over de werk­zaam­he­den die in de maand juni plaats zul­len vin­den aan de Laan Cor­pus den Hoorn en Vrij­heids­plein. “Graag infor­me­ren wij u over de werk­zaam­he­den bij u in de buurt. Komen­de peri­o­de gaan we onder ande­re ver­der met het slo­pen van de fiets­tun­nel tus­sen de […]