Veiligheidsschouw Hoendiep

Als col­lec­tief staan bedrij­ven sterk tegen over­last, ver­vui­ling en mis­daad. Daar­om is WEST part­ner bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) en orga­ni­seert zij via hen col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce en wer­ken we samen met poli­tie en hac­kers om (digi­ta­le) vei­lig­heid te onder­zoe­ken en te ver­be­te­ren. Of het nu gaat om het gevaar op plof­kra­ken of inbraak op digitale […]

Bijpraten op het Hoendiep

Onlangs heeft er een bij­een­komst plaats­ge­von­den voor onder­ne­mers op het Hoen­diep. Een 20-tal onder­ne­mers was deze mid­dag te gast bij Sport­cen­trum Bali­li. Eige­naar Gri­gor Tovmasy­an heet­te de aan­we­zi­gen wel­kom. Gri­gor is sinds 6 jaar eige­naar van de sport­school en heeft inmid­dels een trouw leden­be­stand opge­bouwd. Voor­zit­ter Klaas Holt­man neemt de aan­we­zi­gen mee in een aantal […]

Gebiedsbijeenkomst Hoendiep 22 november

Graag nodigt WEST je uit voor een bij­een­komst met ande­re onder­ne­mers die geves­tigd zijn op het Hoen­diep. We zijn te gast bij Sport­school Bali­li (lid WEST), waar eige­naar Gri­gor Tovmasy­an je wel­kom zal heten en je mee­neemt in zijn erva­rin­gen als onder­ne­mer. Daar­naast zal Joop Kruit (Kruit & Kra­mer) ons mee­ne­men in de (visie)ontwikkeling van […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Ondernemers Hoendiep en Peizerweg geïnformeerd over plannen Suikerzijde en NL Schoon

Eind juni kwa­men onder­ne­mers van het Hoen­diep en Pei­zer­weg bij­een om geïn­for­meerd te wor­den over de plan­nen met het ter­rein Sui­ker­zij­de en de ont­wik­ke­lin­gen rond­om NL Schoon. Jan Klei­ne, pro­ject­lei­der Sui­ker­zij­de, nam de aan­we­zi­gen mee in de geschie­de­nis en de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van het ter­rein waar vroe­ger de Sui­ker­unie was gehuis­vest. Het te ont­wik­ke­len terrein […]

Neus voor zwerfvuil

  Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft de han­den ineen gesla­gen met Neder­land Schoon, Stich­ting Meu­bel­bou­le­vard en natuur­lijk de plaat­se­lij­ke onder­ne­mers om te zor­gen voor een schoon bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep. Op don­der­dag 12 novem­ber deed een hos­tess team van Neder­land Schoon een ron­de langs ver­schil­len­de onder­ne­mers op het Hoen­diep om hen te ver­tel­len over het belang van een schoon […]