Enie.nl en WEST bundelen krachten

Onlangs lan­ceer­de zon­­ne-ener­­gie leve­ran­cier enie.nl ‘Zon­ne­Spa­ren’, waar­mee werk­ne­mers zon­ne­pa­ne­len huren en deze beta­len via hun loon­strook. WEST en enie.nl heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen om dit voor alle leden van WEST beschik­baar te maken. Kos­te­loos duur­zaam­heid sti­mu­le­ren Nico Borg­man van WEST: “We zijn aan het kij­ken hoe we duur­zaam­heid ver­der kun­nen sti­mu­le­ren. Zon­ne­Spa­ren geeft via de Groene […]

Ondernemers WEST & Omapost bundelen positieve boodschap naar ondernemers

WEST slaat de han­den ineen met het Gro­ning­se bedrijf OMAPOST. WEST heeft genoeg kaar­ten inge­kocht voor alle aan­ge­slo­ten onder­ne­mers om een per­soon­lij­ke kaart te ver­stu­ren. Naar een col­le­­ga-onder­­ne­­mer, een mede­wer­ker, een klant of iemand uit het zake­lij­ke net­werk die in deze tijd wel een opbeu­ren­de kaart ver­dient. WEST ziet onder­ne­mers en vindt dat onder­ne­mers juist […]

CommShare gelanceerd op Campus Groningen

CommS­ha­re is een all-in-one mobi­li­teits­con­cept dat zich focust op duur­za­me inzet­baar­heid van elek­tri­sche deelauto’s voor zake­lij­ke rei­zen, waar­bij een mobi­li­teits­ga­ran­tie van 100% wordt gebo­den. Het mobi­­li­­teits-con­­cept wordt moge­lijk gemaakt door een samen­wer­king van Tri­a­de, Pouw Rent en Mar­t­i­ni­stad B.V. BMW & MINI. Het deel­au­to­con­cept is op 10 febru­a­ri gelan­ceerd op Cam­pus Gro­nin­gen, met het UMCG […]

Zonnepanelen huren via de loonstrook — speciale aanbieding voor leden van WEST

Omdat ook in deze tijd ‘gewo­ne’ zaken gewoon door­gaan, heeft WEST onlangs een pref­fe­red sup­plier con­tract gete­kend met Enie.nl. WEST heeft con­tact met Enie gezocht nadat Enie voor de mede­wer­kers van Han­ze­Ho­ge­school een mede­wer­kers­ar­ran­ge­ment heeft opge­zet om thuis zon­­ne-ener­­gie op te wek­ken. WEST is van mening dat ieder­een, ook uw mede­wer­kers, recht heeft op betaalbare […]

Werk aan het spoor in en vanaf de meivakantie

In de mei­va­kan­tie wordt er gewerkt aan het spoor tus­sen Gro­nin­gen en Leeu­war­den van vrij­dag­avond 24 april tot en met maan­dag 4 mei. De strem­min­gen wor­den opge­van­gen mid­dels inzet van Arri­va bus­sen. Hier­door moe­ten rei­zi­gers reke­ning hou­den met een extra reis­tijd. Van­af woens­dag 6 mei tot en met woens­dag 3 juni rij­den er geen treinen […]

Werkzaamheden Winschoterdiep

De Com­bi­na­tie Here­poort werkt de komen­de tijd bij het Oude Win­scho­ter­diep. Lees hier de infor­ma­tie­brief die Aan­pak Ring Zuid hier­over heeft gestuurd aan de omwo­nen­den. Brief Aan­pak Ring Zuid d.d. 9 april 2020 Geach­te heer/mevrouw, De komen­de maan­den werkt Com­bi­na­tie Here­poort bij u in de omge­ving aan de bouw­kuip voor de ver­diep­te lig­ging. De werk­zaam­he­den concentreren […]

Inbreken in de vergadering

In de tijd van Coro­na maken we vaker gebruik  van  ver­ga­de­ren via Zoom, Teams of ande­re dien­sten. BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) wil ons daar­om waar­schu­wen voor onli­ne inbre­kers. Nu heel veel ver­ga­de­rin­gen niet meer fysiek en juist onli­ne plaats vin­den, heb­ben we vaak niet in de gaten dat er wordt ‘inge­bro­ken’ en meest­al niet met goe­de bedoelingen. […]

Collectieve surveillance gaat gewoon door

De Corona­cri­sis heeft geen gevol­gen voor de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce, zoals bevei­li­gings­be­drijf CRUON die in opdracht van BBOG*, op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen uit­voert. Gemid­deld 6 auto’s van CRUON rij­den in de avond­lij­ke en nach­te­lij­ke uren rond op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Zij spie­den en speu­ren naar onge­rech­tig­he­den zoals open deu­ren en hek­ken, zwerf­vuil, kapot­te straat­ver­lich­ting en verdachte […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met de app ‘Slim melden’

Voort­aan kun je onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den met de app ‘Slim mel­den’. De BBOG sprak met Bas Plaut, pro­ject­lei­der ‘Slim mel­den’ die de zorg heeft voor een opti­ma­le wer­king van het sys­teem. Down­load de app en ont­dek hoe u als onder­ne­mer kunt bij­dra­gen aan een […]

Geslaagd netwerkevent met The Grone

Hoe goed ken jij Gro­nin­gen eigen­lijk? Ken jij de inspi­re­ren­de ver­ha­len en legen­des en wat zou je nog wil­len weten over onze mooie pro­vin­cie? Leden van WEST en ZO wer­den uit­ge­no­digd om dit te ont­dek­ken met The Gro­ne, een prach­tig vorm­ge­ge­ven com­for­ta­be­le tou­ring­car waar­bij de ech­te, fysie­ke wereld en mul­ti­me­dia zor­gen voor een gecom­bi­neer­de en […]