Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WEST 25 maart – digitaal

Het bestuur van Bedrijvenvereniging WEST nodigt u van harte uit voor het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op 25 maart om 16:00 uur. In verband met de beperkingen rondom het Coronavirus, zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de vergadering de inloggegevens.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 11 juni 2020
 4. Alleen ga je sneller, samen kom je verder, jaarverslag 2020
 5. Jaarrekening 2020 (blz. 36-39)
  1. Verslag kascommissie
  2. Vaststelling jaarrekening en decharge penningmeester en bestuur
  3. Benoeming nieuwe kascommissie
 6. Begroting 2021
 7. Bestuurssamenstelling (blz. 13)
  1. Klaas Holtman (herkiesbaar)
  2. Joop Kruit (herkiesbaar)
  3. Harry Watermulder (herkiesbaar)
 8. Ondernemersfonds Groningen (blz. 40-43)
  1. Stand van zaken
  2. Fondsprojecten en reserveringen
 9. Rondvraag en sluiting

Groninger Museum

Aansluitend schakelen we vervolgens naar Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, om met hem te praten over de ontwikkelingen rond het Groninger Museum en de Rolling Stones’ tentoonstelling ‘Unzipped’.

Aanmelden

Leden van WEST kunnen zich onderstaand aanmelden voor de digitale ledenvergadering. Enkele dagen voor de vergadering wordt een link toegezonden voor het inloggen.

Bij voorkeur ontvangen wij uw vragen en opmerkingen over genoemde agendapunten tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl Wij zullen dan tijdens de vergadering terugkomen op uw vragen en opmerkingen.

AANMELDEN

Notulen ALV d.d. 11 juni 2020

Verenigingsverslag 2020

Jaarrekening 2020

Verslag kascommissie

Begroting vereniging 2021

Fondsreserveringen WEST 2020 en reserveringen 2021

 

Ledenvergadering