Ontwikkelingen Bedrijventerrein Hoendiep

Bedrijvenvereniging WEST spreekt met de Gemeente Groningen over de toekomst van Bedrijventerrein Hoendiep. In de laatste gebiedsbijeenkomst hebben de diverse functionarissen van de gemeente toelichting gegeven op de plannen op het Suikerunieterrein, de planvorming rond de Westelijke Rondweg. Door West is aangedrongen om ook voor de korte termijn invulling te geven aan de plannen van DonkerGroen. Het rapport van DonkerGroen en de gegeven presentaties vindt u overigens hier:

Recentelijk heeft de Gemeente ons geïnformeerd dat:

  1. Op 8 april wordt begonnen met de aanleg van de fietspaden op de Atoomweg;
  2. Dat de verkeersonveilige situatie op het kruispunt Hoendiep Atoomweg is geplaatst op de lijst urgente zaken en dat binnenkort besluitvorming over de aanleg wordt verwacht;
  3. Overleg over de aanpassing van de groenstroken wordt binnenkort opgestart.

Onderstaand een toelichting:

Ad 1) Fietsstroken langs de Atoomweg
WEST heeft, in samenspraak met jullie, de gemeente Groningen gevraagd maatregelen te treffen m.b.t het lang parkeren langs de Atoomweg. In de huidige situatie lopen alle verkeersstromen (fietsers (vracht)auto’s) door elkaar heen. Door een betere organisatie van de verkeersstromen worden fietsers en het (vracht) verkeer van elkaar scheiden. In overleg is besloten om aan beide zijden van de Atoomweg een fietsstrook aan te leggen (zie bijlage). De uitvoering van de fietsstroken langs de Atoomweg staat gepland op zondag 8 april. Van tevoren worden borden geplaatst om de weggebruiker te informeren dat ze er op zondag niet moeten parkeren. Door deze maatregel worden de in- en uitritten ook beter zichtbaar en het is de verwachting dat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd.

Ad 2) Fietsoversteek Atoomweg
Het voorstel is om de fietsoversteek op de Atoomweg te optimaliseren en verkeersveiliger in te richten. Dit gebeurt door het fietspad verhoogd aan te leggen en middels markering de attentie op het kruisvlak te verhogen. Op het fietspad zelf worden zogenaamde kamelenbulten aangelegd om de snelheid van de (brom) fietser te verlagen. Het ontwerp is klaar maar wanneer deze aanpassingen worden uitgevoerd is op dit moment nog niet duidelijk.

Ad 3) Groenstroken
De huidige groenvoorzieningen inclusief het zwerfvuil is voor veel ondernemers een doorn in het oog. DonkerGroen heeft een plan gepresenteerd dat binnenkort weer wordt besproken. U wordt op de hoogte gehouden. Doel van WEST is om het bedrijvengebied Hoendiep met de vele positieve ontwikkelingen ook op dit gebied toekomstbestendig te maken.

Tenslotte
Veel ondernemers op het Hoendiep zijn lid van de Bedrijvenvereniging WEST, maar dat geldt niet voor iedereen. WEST stelt zich ten doel om in overleg met haar leden te werken aan een goed ondernemersklimaat. Mocht u zich aangesproken voelen en mee willen parten en doen, meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier op onze website.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben wilt u dan contact opnemen met Nico Borgman nico@bedrijvenverenigingwest.nl of 0612092091