Zonnepanelen huren via de loonstrook – speciale aanbieding voor leden van WEST

Omdat ook in deze tijd ‘gewo­ne’ zaken gewoon door­gaan, heeft WEST onlangs een pref­fe­red sup­plier con­tract gete­kend met Enie.nl.

WEST heeft con­tact met Enie gezocht nadat Enie voor de mede­wer­kers van Han­ze­Ho­ge­school een mede­wer­kers­ar­ran­ge­ment heeft opge­zet om thuis zon­ne-ener­gie op te wek­ken. WEST is van mening dat ieder­een, ook uw mede­wer­kers, recht heeft op betaal­ba­re en duur­za­me ener­gie.

De gedach­te van WEST is dat:

  1. MKB onder­ne­mers zou­den dezelf­de faci­li­tei­ten moe­ten kun­nen aan­bie­den als de gro­te werk­ge­vers;
  2. Mede­wer­kers die zelf inves­te­ren in zon­ne­pa­ne­len bewus­ter omgaan met ener­gie­ge­bruik bij hun werk­ge­ver.

Spe­ci­aal voor leden van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft Enie.nl een inte­res­sant aan­bod samen­ge­steld voor u en uw mede­wer­kers. Meer infor­ma­tie over het aan­bod kunt u vin­den in deze brief.