Werk aan het spoor in en vanaf de meivakantie

In de mei­va­kan­tie wordt er gewerkt aan het spoor tus­sen Gro­nin­gen en Leeu­war­den van vrij­dag­avond 24 april tot en met maan­dag 4 mei. De strem­min­gen wor­den opge­van­gen mid­dels inzet van Arri­va bus­sen. Hier­door moe­ten rei­zi­gers reke­ning hou­den met een extra reis­tijd. Van­af woens­dag 6 mei tot en met woens­dag 3 juni rij­den er geen trei­nen maar bus­sen tus­sen Gro­nin­gen en Assen en Gro­nin­gen en Veendam/ Ween­er. Ook zal in de week­en­den 9–10 mei en 16–17 mei het sta­ti­on in Gro­nin­gen hele­maal niet per trein bereik­baar zijn. Dan rij­den er geen trei­nen tus­sen Gro­nin­gen en Zuid­horn, Rood­e­school en Delf­zijl. Ook voor deze strem­ming wor­den bus­sen inge­zet. Meer infor­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van Gro­nin­gen Bereik­baar.