Update werkzaamheden rotonde Hoogkerk

Pro­vin­cie Gro­nin­gen, gemeen­te Gro­nin­gen en Tan­go heb­ben vorig jaar over­een­stem­ming bereikt over het ver­plaat­sen van de inrit van Tan­go, zodat de bypass open­ge­steld kan wor­den. Vorig jaar september/oktober stond Tan­go in de start­blok­ken om haar ter­rein aan te pas­sen, maar om orga­ni­sa­to­ri­sche rede­nen kon zij niet ver­der. Inmid­dels staan alle sei­nen op groen en kan in het voor­jaar de inrit ver­legd wor­den. De exac­te plan­ning van deze werk­zaam­he­den is nog niet bekend.

Pro­vin­cie Gro­nin­gen en gemeen­te Gro­nin­gen moe­ten tevens nog de nodi­ge werk­zaam­he­den ver­rich­ten. Zo moet de Eemsgolaan/Zuiderweg nog­maals geas­fal­teerd wor­den en de bypass rich­ting Pei­ze moet aan­ge­legd wor­den. De plan­ning is dat deze werk­zaam­he­den het komen­de voor­jaar wor­den uit­ge­voerd.