Studenten ROC onderzoeken naamsbekendheid OpenStad

Leden van de Bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen in de stad Gro­nin­gen kun­nen de komen­de weken gebeld wor­den door stu­den­ten van ROC Men­so Alting. In opdracht van OTP Gro­nin­gen voe­ren stu­den­ten van de oplei­ding juni­or-account­ma­na­ger een tele­fo­nisch onder­zoek uit naar de naams­be­kend­heid bij onder­ne­mers van Open­Stad.

Ger­rit van Brug­gen van OTP, opdracht­ge­ver van dit onder­zoek: “Open­Stad, de open bedrij­ven­dag van de stad Gro­nin­gen, is vorig jaar sep­tem­ber door ons geor­ga­ni­seerd, in samen­wer­king met het bestuur van Open­Stad. Voor de edi­tie van 2018 heb­ben we een bre­de recla­me­cam­pag­ne opge­zet, met de nadruk op soci­al media. Met deze tele­fo­ni­sche enquê­te wil­len we aller­eerst in kaart bren­gen of onder­ne­mers het feno­meen Open­Stad ken­nen en daar­naast of ze belang­stel­ling zou­den heb­ben om mee te doen aan een even­tu­eel ver­volg. Deze inven­ta­ri­sa­tie onder onder­ne­mers vormt mede de basis voor het orga­ni­se­ren van een moge­lij­ke vier­de edi­tie van de open bedrij­ven­dag dit jaar.”

De stu­den­ten van ROC Men­so Alting voe­ren de tele­fo­ni­sche enquê­te uit als onder­deel van hun oplei­ding, om erva­ring op te doen met deze vorm van onder­zoek. Ger­rit van Brug­gen: “Het duurt maar een minuut of 5 en de mede­wer­king van onder­ne­mers wordt zeer gewaar­deerd!”

Mocht u vra­gen heb­ben dan kunt u con­tact opne­men met Ger­rit van Brug­gen van OTP via gerrit@otp.nl