Opgeruimd de zomer in!

Duur­zaam onder­ne­men met Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST

Gege­vens­pri­va­cy is een actu­eel onder­werp in de heden­daag­se eco­no­mie. Bedrij­ven wor­den ver­plicht om bedrijfs­ge­ge­vens vei­lig op te slaan en te ver­nie­ti­gen. U als onder­ne­mer wil natuur­lijk geen onno­di­ge risico’s nemen. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West en Reiss­wolf slaan daar­om de han­den ineen om u te hel­pen om uw bedrijfs­ge­ge­vens vei­lig te hou­den.

Voor u als lid van de bedrij­ven­ver­e­ni­ging bie­den wij een exclu­sie­ve actie ‘Opge­ruimd de zomer in’. Als deel­ne­mer van deze actie kunt u voor­de­lig uw oude ver­trou­we­lij­ke docu­men­ten laten ver­nie­ti­gen. Op vrij­dag 25 mei zal Reiss­wolf met een secu­ri­ty auto langs­ko­men om de ver­trou­we­lij­ke docu­men­ten bij u aan de deur op te halen.

De prijs voor de ver­nie­ti­ging is €75,- onge­acht de hoe­veel­heid.

vrij­dag 25 mei
actie­prijs € 75,- (onge­acht de hoe­veel­heid)
Aan­mel­ding vóór 10 mei 2018

Stuur een mail aan communicatie@reisswolf.nl onder ver­mel­ding van het geschat­te aan­tal m3 archief en uw con­tact­ge­ge­vens.

Deel­ne­mers krij­gen niet alleen de moge­lijk­heid om voor­de­lig ver­trou­we­lij­ke docu­men­ten te laten ver­nie­ti­gen, ook steu­nen de deel­ne­mers hier een goed doel mee. Voor elke kilo inge­za­meld papier, gaat 2 cent naar het fonds; Vrien­den van het Mar­ti­ni Zie­ken­huis.

Ga ook opge­ruimd de zomer in en pro­fi­teer van deze actie!