Onderhoud Ring West (N370)

Dit voor­jaar voert de Pro­vin­cie Gro­nin­gen asfalton­der­houd uit aan delen van de wes­te­lij­ke en oos­te­lij­ke ring­weg in Gro­nin­gen. De werk­zaam­he­den star­ten op zon­dag 28 april. Het door­gaand ver­keer heeft op deze dag en op maan­dag 30 april de mees­te over­last. Dan is Ring West in bei­de rich­tin­gen gestremd tus­sen de Edel­steen­laan en de Metaal­laan. Het door­gaand ver­keer wordt omge­leid via de ove­ri­ge ring­we­gen. Van­af dins­dag 30 april t/m vrij­dag 3 mei is de over­last voor het door­gaan­de ver­keer beperkt: er is dan op Ring West in bei­de rich­tin­gen steeds één rij­strook beschik­baar. Lokaal ver­keer heeft nog te maken met ver­keers­hin­der omdat er een aan­tal afsla­gen, op en afrit­ten zijn afge­slo­ten. Op de site van Gro­nin­gen Bereik­baar zijn per situ­a­tie kaar­ten met omlei­dings­rou­tes te down­lo­a­den.