Nieuwe en veiliger fietsoversteek Hoornsedijk

De Fiets­over­steek Hoorn­se­dijk staat al gerui­me tijd bekend als onvei­lig voor fiet­sers. Fiet­sers die­nen hier een zeer druk­ke weg over te ste­ken. Op ver­zoek van de bewo­ners en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is de Gemeen­te Gro­nin­gen nu voor­ne­mens de over­steek op de Laan Cor­pus den Hoorn iets te ver­leg­gen naar het Wes­ten. Hier­mee wordt de over­steek over­zich­te­lij­ker voor alle gebrui­kers. Daar­naast zal het fiets­pad in rood asfalt wor­den uit­ge­voerd, zodat voor een ieder dui­de­lijk is dat het een fiets­pad is. De ver­wach­ting is dat de werk­zaam­he­den in het voor­jaar van 2019 zul­len wor­den uit­ge­voerd en afge­rond.