MARUG Marketing Conference, Blurring Boundaries: when new channels blend in

Met de voort­du­ren­de digi­ta­le trans­for­ma­tie wor­den nieu­we tech­no­lo­gie­ën steeds meer geïn­te­greerd in ons dage­lijks leven. Nieu­we kana­len zoals mobie­le apps, soci­a­le media, smart­wat­ches en Goog­le Home zijn opge­no­men in onze dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Klan­ten komen via deze ver­schil­len­de plat­forms in con­tact met bedrij­ven.

Meer dan ooit moe­ten mar­ke­ting­stra­te­gie­ën met dezelf­de hoge snel­heid wor­den aan­ge­past aan de eisen van de klant. De groot­ste uit­da­ging is om alle con­tact­pun­ten van elke klant zo te ver­bin­den, dat wel­ke reis de klant ook kiest, de erva­ring con­sis­tent is. Dit roept om een omni­chan­nel mar­ke­ting­stra­te­gie, waar­bij de gren­zen tus­sen de ver­schil­len­de kana­len ver­va­gen, daar­om is het the­ma van de 31e MARUG Mar­ke­ting Con­fe­ren­ce: ‘Blur­ring Boun­da­ries: when new chan­nels blend in…’

De MARUG Mar­ke­ting Con­fe­ren­ce is het groot­ste pro­fes­si­o­ne­le stu­den­ten mar­ke­ting­con­gres van Neder­land en wordt jaar­lijks door vele erva­ren mar­ke­teers bezocht. De dag zal wor­den geo­pend door dr. Evert de Haan (Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen). Hij zal een kor­te intro­duc­tie over omni­chan­nel mar­ke­ting geven en de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen omtrent dit onder­werp uit­lich­ten. Daar­naast zal Jaap Was­sink (VP & Coun­try Direc­tor Coca-Cola Neder­land) spre­ken over het gebruik van AR & VR tij­dens hun mar­ke­ting cam­pag­nes. De dag biedt ook de gele­gen­heid om uw soci­a­le en pro­fes­si­o­ne­le net­werk uit te brei­den door mid­del van een inte­res­san­te work­shop voor bedrijfs­deel­ne­mers. De work­shop is een inter­ac­tie­ve ses­sie waar­bij een part­ner een inte­res­san­te case pre­sen­teert om meer ken­nis op te doen over een spe­ci­fiek mar­ke­ting onder­werp. Ook is er de moge­lijk­heid om de mas­ter­class te vol­gen waar­in onder ande­re L’Oré­al en Mar­lies Wilms Floet (CRO Con­sul­tant De Nieu­we Zaak) zul­len spre­ken. Bij De Nieu­we Zaak wordt mar­ke­ting ver­bon­den met tech­niek. Ze hel­pen B2B, retai­lers en A‑merken met het oplos­sen van digi­tal com­mer­ce vraag­stuk­ken om te kun­nen groei­en. De dag zal wor­den geleid door Gwen van Poor­ten (bekend van BNN en 3 op Reis) en wordt afge­slo­ten met een net­werk­bor­rel.

Pro­gram­ma:

09:15 – 09:40 Ont­vangst
09:40 – 11:10 Ope­ning en lezin­gen
11:10 – 11:40 Pau­ze
11:40 – 13:00 Lezin­gen en act
13:00 – 14:05 Lunch
14:05 – 16:15 Work­shops (3sixtyfive) en Mas­ter­clas­ses (L’Oréal, Merk­le en De Nieu­we Zaak)
16:15- 16:30 Pau­ze
16:10 – 17:20 Lezin­gen en slot­be­schou­wing
17:20 – 18:20 Net­werk­bor­rel

Kor­ting voor pro­fes­si­o­nals
Leden van bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST kun­nen nu voor slechts €125,- excl. (in plaats van €199,- excl.) deel­ne­men aan de MARUG Mar­ke­ting Con­fe­ren­ce. Schrijf u snel in via deze link en vul de code ‘BLURRING’ in op het inschrijf­for­mu­lier, om zo van de kor­ting te pro­fi­te­ren. Voor het com­ple­te pro­gram­ma en ver­de­re infor­ma­tie ver­wij­zen wij u naar onze web­si­te en u kunt ons vol­gen op Lin­kedIn!
Wij hopen u te mogen ver­wel­ko­men op de 31e MARUG Mar­ke­ting Con­fe­ren­ce op 18 febru­a­ri 2020 te Mar­t­i­ni­P­la­za Gro­nin­gen (par­ke­ren op het par­keer­dek aan de over­kant, voor uit­rij­kaar­ten wordt gezorgd).

Namens het MARUG Con­fe­ren­ce Bestuur,
Emi­lie Wij­nants Hoofd Dag­or­ga­ni­sa­tie
do@marugconference.nl