Kranenburgpark ligt op schema, opening verschoven

U heeft alle­maal de kra­nen, drag­li­nes en men­sen van Don­ker­groen aan het werk kun­nen zien op Kra­nen­burg­park. Het grond­werk is gedaan, de paden zijn aan­ge­legd en er is veel gezaaid en geplant. Dit voor­jaar moet de grond een bloe­men- en plan­ten­pracht laten zien.
Hier­mee heeft WEST in samen­wer­king met de bewo­ners en vele afde­lin­gen van de Gemeen­te Gro­nin­gen een behoor­lij­ke kwa­li­teits­im­puls kun­nen geven aan Kra­nen­burg, waar­door het ver­blijfs­kli­maat ver­be­terd is en de aan­trek­ke­lijk­heid van het gebied toe­neemt en leeg­stand wordt voor­ko­men. Voor de bewo­ners hopen we dat de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het gebied zijn toe­ge­no­men.  Hier­mee is fase 1 van het pro­ject Kra­nen­burg­park ten ein­de geko­men en wordt vol­op inge­zet op fase 2, name­lijk dat het gebied ook gebruikt gaat wor­den waar­voor het bedoeld is: ver­blij­ven, spor­ten, wan­de­len, feest­jes te vie­ren, ver­ga­de­ren of lunch te gebrui­ken.
De afron­ding van fase 1 en de start van fase 2 wil WEST graag vie­ren met een ele­ment waar­mee de werk­ne­mers van de bedrij­ven ook daad­wer­ke­lijk uit­ge­no­digd wor­den om ken­nis te maken met de moge­lijk­he­den, de show­ca­se van gebruik van het cir­cu­la­ri­teit prin­ci­pe wordt gepre­sen­teerd aan de com­mu­ni­ty van bedrij­ven die bezig zijn met cir­cu­la­ri­teit en een mini-semi­nar met de betrok­ke­nen in het ont­werp- en rea­li­sa­tie­pro­ces om erva­rin­gen en best prac­ti­cus te delen. Samen­wer­king tus­sen bedrij­ven, bewo­ners en gemeen­te is immers de rug­gen­graat van de nieu­we Omge­vings­wet. Ten­slot­te ver­dient het pro­ject een fees­te­lijk moment met alle betrok­ke­nen.
Deze ope­ning was, zoals eer­der bericht, in voor­be­rei­ding voor 12 decem­ber en velen van u heb­ben deel­na­me toe­ge­zegd waar­voor dank! Er heeft een schouw in het gebied plaats­ge­von­den en is gezien de dras­sig­heid van de bodem en het nog niet zicht­ba­re resul­taat van de zaai- en poot­goed, gead­vi­seerd om de acti­vi­tei­ten naar een later moment te ver­plaat­sen om scha­de aan het park te voor­ko­men. De grond is een­vou­dig nog te onsta­biel om veel bezoe­kers te faci­li­te­ren, waar­door de geplan­de ope­ning van 12 decem­ber zal wor­den ver­scho­ven naar een later tijd­stip.
Het pro­gram­ma staat onver­kort en de voor­be­rei­din­gen gaan gewoon door. Zodra een nieu­we datum bekend is, wordt hier­over gecom­mu­ni­ceerd. Moch­ten er tus­sen­tijds vra­gen zijn laat u het s.v.p. weten.