Inbreken in de vergadering

In de tijd van Coro­na maken we vaker gebruik  van  ver­ga­de­ren via Zoom, Teams of ande­re dien­sten. BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) wil ons daar­om waar­schu­wen voor onli­ne inbre­kers.

Nu heel veel ver­ga­de­rin­gen niet meer fysiek en juist onli­ne plaats vin­den, heb­ben we vaak niet
in de gaten dat er wordt ‘inge­bro­ken’ en meest­al niet met goe­de bedoe­lin­gen. Eigen­lijk is het
gewoon een vorm van hac­ken waar­over we al eer­der met Henk Bol van Bol ICT spra­ken. In dit geval
wordt dan van de onli­ne ver­ga­de­ring gebruik gemaakt om wacht­woor­den en ande­re belang­rij­ke
infor­ma­tie van de deel­ne­mers aan de ver­ga­de­ring te ont­fut­se­len.

Een rond­je Inter­net leert dat er aan diver­se tools voor video ver­ga­de­ren nog­al wat veiligheidsrisico’s
kle­ven. Het is niet aan ons om hier die tools aan de kaak te stel­len. We wil­len wel een
waar­schu­wen­de vin­ger opste­ken. Het is zelfs zo dat de Ame­ri­kaan­se over­heid het gebruik van
bepaal­de tools voor scho­len e.d. heeft ver­bo­den. Daar­om is het raad­zaam zeker voor belang­rij­ke (zake­lij­ke) videover­ga­de­rin­gen van te voren na te gaan of en in hoe­ver­re ze vei­lig zijn. Ver­schil­len­de leve­ran­ciers bie­den die vei­lig­heid wel al dan niet in com­bi­na­tie met een pak­ket voor zake­lijk gebruik.

En als we het dan toch over video ver­ga­de­ren heb­ben, lijkt het ons een goed idee om u wat mee te
geven over ‘video-eti­quet­te’. Hier­on­der een aan­tal tips:

 1.  Maak dui­de­lij­ke afspra­ken over begin- en eind­tijd. Kom in dit geval zeker op tijd de
  ‘ver­ga­der­zaal’ bin­nen
 2.  Check de inter­net­ver­bin­ding: doet ie het of doet ie het niet!
 3.  U bent zicht­baar, het ver­dient aan­be­ve­ling uw kle­ding af te stem­men op de aard van de
  ver­ga­de­ring. Met zwem­broek ver­schij­nen wordt wel­licht wat min­der gewaar­deerd
 4.  Gebruik dus een goe­de en vei­li­ge tool
 5.  Video ver­ga­de­ren vraagt een strak­ke lei­ding en ver­ga­der­dis­ci­pli­ne van alle deel­ne­mers. Heb
  geduld, luis­ter en val ande­ren niet direct in de rede.

Wij wen­sen u een goe­de ver­ga­de­ring!