Het werkfestival komt terug! 13 mei De Suiker Groningen

Het Werk­fes­ti­val, dé banen­markt van het Noor­den die op unie­ke wij­ze ant­woord geeft op de krap­te op onze hui­di­ge arbeids­markt. Ken je ook de uit­da­ging om goed per­so­neel te vin­den? Is het een zoek­tocht naar ver­nieu­wen­de manie­ren om in con­tact te komen met nieu­we mede­wer­kers?
Het Werk­fes­ti­val biedt je de kans om je bedrijf aan 10.000 bezoe­kers op 13 mei 2020 op het Sui­ker­ter­rein te pre­sen­te­ren. Dat deze metho­de werkt is tij­dens de vori­ge edi­tie meer dan bewe­zen. De vori­ge edi­tie, op 31 okto­ber 2018, resul­teer­de in meer dan 4600 ver­volg­af­spra­ken en er zijn 400 vaca­tu­res gevuld! Een dag vol waar­de­vol­le ont­moe­tin­gen.
Waar­de­vol­le ont­moe­tin­gen. Dat is waar het Werk­fes­ti­val voor staat. Het cre­ë­ren van waar­de­vol­le ont­moe­tin­gen tus­sen werk­zoe­ken­de en werkgever/opleider. Het fes­ti­val is een omge­ving waar het zoe­ken naar werk of het ver­vul­len van vaca­tu­res geen opga­ve is maar een feest!

Door het fes­ti­val­ter­rein te ver­de­len in ver­schil­len­de beroe­pen plei­nen met een tal aan doe- en bele­vings­ac­ti­vi­tei­ten maakt de bezoe­ker op een inter­ac­tie­ve wij­ze ken­nis met de aan­we­zi­ge bedrij­ven en beroe­pen.  Als bedrijf kan je dus je eigen acti­vi­teit inrich­ten! Alles draait om de ont­moe­ting en het daad­wer­ke­lijk erva­ren van het beroep.
Schrijf je nu in als werkgever/opleiding/branche orga­ni­sa­tie om zeker te zijn van een plek. Reser­veer je stand voor 13 april. Let op, vol = vol!
Meer infor­ma­tie en inschrij­ven, klik hier