Groningen City Monitor met cijfers over stad gelanceerd

Onder­ne­mers die gege­vens nodig heb­ben over de Gro­ning­se eco­no­mie kun­nen voort­aan een kijk­je nemen op de web­si­te: www.groningencitymonitor.nl Daar­op staan tal van sta­tis­ti­sche gege­vens die door de gemeen­te Gro­nin­gen wor­den gebruikt, maar die voort­aan ook te raad­ple­gen zijn door der­den. De nieu­we web­si­te werd woens­dag ont­huld door wet­hou­der Joost van Keu­len van eco­no­mi­sche zaken tij­dens de Pro­mo­tie­da­gen.

De Gro­nin­gen City Moni­tor is mede tot stand geko­men op ini­ti­a­tief van Klaas Holt­man, voor­zit­ter van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST. Vol­gens hem is het winst wan­neer ook onder­ne­mers gebruik kun­nen maken van veel van de sta­tis­ti­sche infor­ma­tie die beschik­baar is bij de gemeen­te Gro­nin­gen. Lees ver­der