Extra straatverlichting bedrijventerreinen

Oplich­ten­de gevel­flit­sers zor­gen bij avond en nacht voor extra ver­lich­ting van de open­ba­re ruim­te.

In de optel­som van 59 fei­ten en feitjes die poli­tie en bevei­li­gings­be­drijf CRUON in hun geza­men­lij­ke ron­des in okto­ber in de avond- en nacht­u­ren zijn tegen komen, valt op dat veel van het­zelf­de valt te con­sta­te­ren. Ramen, deu­ren en hek­ken zijn niet goed geslo­ten, dum­ping van afval, (her­haal­de) inbra­ken en pogin­gen tot inbraak, auto’s die met haast weg­rij­den enz. Ver­der valt in ieder geval op dat hang­jeugd de weg naar de bedrij­ven­ter­rei­nen heeft gevon­den, al dan niet voor­zien van fraai opge­tuig­de auto’s.
Daar­naast: we nemen aan dat het geen bewus­te keu­ze is maar toch, de publie­ke ruim­te wordt extra ver­licht door de gevel­flit­sers die bij tijd en wij­le afgaan. Dege­nen die het aan­gaat, krij­gen een ‘rap­por­tje’ van bevin­din­gen in de bus.

De geza­men­lij­ke sur­veil­lan­ce­r­on­des vin­den plaats con­form de afspra­ken bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen). Bin­nen BBOG wer­ken gemeen­te, poli­tie, vei­lig­heids­re­gio en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen onder het mot­to Schoon, Heel en Vei­lig samen aan cri­mi­na­li­teits­pre­ven­tie, bevei­li­ging en vei­lig­heids­zorg op de bedrij­ven­lo­ca­ties in Gro­nin­gen.