Cosis zoekt ondernemers

Cosis biedt hulp aan men­sen met een psy­chi­sche of ver­stan­de­lij­ke beper­king, dat doen zij onder ande­re via onder­steu­ning bij Wer­ken Leren en Dag­be­ste­ding (WDL). Afge­lo­pen jaren heeft Cosis in een behan­dels­et­ting gewerkt met jon­ge­ren met een ver­stan­de­lij­ke beper­king en gedrags­pro­ble­ma­tiek.

Rob Wilmink en Marijn Nien­huis van Team WDL Cam­pinglaan van Cosis zijn op zoek naar onder­ne­mers die hun jon­ge­ren wil­len hel­pen hun doe­len te ver­we­zen­lij­ken.

Wij zagen dat het voor veel van deze jon­ge­ren erg las­tig is om aan bepaal­de ver­wach­tin­gen en nor­men te vol­doen. Het vol­gen van een oplei­ding waar­bij  je vijf dagen in de week naar school moet is voor deze een hele opga­ve, net zoals meer­de­re keren per week  naar werk of dag­be­ste­ding gaan. De erva­ring leert dat als een jon­ge­re hier­door thuis komt te zit­ten de stap naar werk of school steeds gro­ter wordt.

Met deze erva­rin­gen zijn we op het idee geko­men om een nieu­we WDL loca­tie op te star­ten die jon­ge­ren een laag­drem­pe­li­ge manier, zon­der werk of pres­ta­tie­druk de moge­lijk­heid biedt om te wer­ken aan per­soon­lij­ke doe­len. Cen­traal staat dan ook: wat heb jij nodig om je doe­len te ver­we­zen­lij­ken? Samen met de jon­ge­re gaan we ont­dek­ken: wil jij of zij leren en weer terug naar school, of is een werk/dagbestedingsplek pas­sen­de? Op dit moment bie­den wij een vas­te dag struc­tuur en acti­vi­tei­ten in de vorm van sleu­te­len aan fiet­sen en hout­be­wer­king. Maar we wil­len meer…… en daar heb­ben wij uw hulp bij nodig.

Wij zijn op zoek naar onder­ne­mers bij ons in de buurt die ons wil­len en kun­nen hel­pen aan werk­plek­ken voor onze jon­ge­ren. Het gaat om acti­vi­tei­ten zon­der ver­wach­tings­pa­troon waar zij vaar­dig­he­den kun­nen leren die hen op weg helpt hun doel te berei­ken. Denk daar­bij aan onder­houd aan ter­rein, oprui­men klus­sen in een maga­zijn en soort gelij­ke acti­vi­tei­ten.
Onze jon­ge­ren zijn tus­sen de 13 en 23 jaar en moe­ten (door ons) gecoa­ched wor­den bij het op  tijd aan­we­zig zijn  en/of het uit­voe­ren van taken. Het zou erg mooi zijn als deze jon­ge­ren kun­nen erva­ren hoe het is om in een ech­te werk­om­ge­ving acti­vi­tei­ten te ver­rich­ten en hun op die manier hun toe­komst droom te ver­ken­nen. Het is uit­druk­ke­lijk de bedoe­ling dat ze de kans krij­gen om suc­ce­s­er­va­rin­gen op te doen in hun eigen tem­po. Wij zijn erg gemo­ti­veerd om deze jon­ge­ren ver­der te hel­pen in het leven. Bent u net zo enthou­si­ast als wij en heeft u mis­schien pas­sen­de klus­sen voor deze jon­ge­ren?’

Neem dan con­tact op met één van ons en hope­lijk kun­nen we iets  voor elkaar bete­ke­nen:

Marijn Nien­huis
m.nienhuis@cosis.nu
Tel.: 0683182296

Rob Wilmink
r.wilmink@cosis.nu
Tel.: 0683188561

Trea Ren­ke­ma
t.renkema@cosis.nu
Tel.: 0623451443