Corpus Fietst

Op dins­dag 29 okto­ber stond bedrij­ven­ter­rein Cor­pus den Hoorn in Gro­nin­gen in het teken van fiet­sen. In het najaar stap­pen men­sen weer vaker in de auto. Ver­schil­len­de bedrij­ven in het gebied wil­len hun mede­wer­kers sti­mu­le­ren om ook in het najaar en de win­ter de fiets te blij­ven pak­ken. Daar­om orga­ni­seer­den zij de actie Cor­pus Fietst.
Tij­dens Cor­pus Fietst von­den er de hele dag fiets­ac­ti­vi­tei­ten plaats op bedrij­ven­ter­rein Cor­pus den Hoorn. Zo was er een mas­ter­class met Dani­ël­le Bek­ke­ring en wereld­kam­pi­oen wiel­ren­nen Anne­miek van Vleu­ten, de moge­lijk­heid om speed pede­lecs en e‑bikes te pro­be­ren, een fiets­ver­lich­tings­re­pa­ra­tie en spe­ci­aal voor P&O’ers en HRM’ers een work­shop over de nieu­we fis­ca­le fiets­re­ge­ling. Mar­ti­ni Zie­ken­huis, de groot­ste werk­ge­ver op het bedrij­ven­ter­rein, orga­ni­seer­de voor haar mede­wer­kers bereik­baar­heids­markt met regen­kle­ding­show en zet­te de fiet­sen­de mede­wer­kers in het zon­ne­tje met een uit­deel­ac­tie in de och­tend.

Door­fiet­sen in het najaar en de win­ter
Fiet­sen is gezond, goed voor het mili­eu en goed voor de bereik­baar­heid van de stad. Als het weer in het najaar het weer slech­ter wordt stap­pen men­sen vaker in de auto. In de laat­ste maan­den van het jaar is het dan ook vaak druk­ker op de weg. Door te fiet­sen omzeilt men de druk­te op de weg. Boven­dien is het duur­za­mer en veel men­sen erva­ren het als pret­tig om na een dag wer­ken uit te waai­en op de fiets. Daar­om de oproep om ook in het najaar en de win­ter vaker de fiets te pak­ken wan­neer het kan.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
Cor­pus Fietst is een ini­ti­a­tief van het Mar­ti­ni Zie­ken­huis, Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, de gemeen­te Gro­nin­gen en Gro­nin­gen Bereik­baar. Ook ande­re bedrij­ven in het gebied wer­ken samen mee. Het ini­ti­a­tief is bedoeld voor ieder­een die op Cor­pus den Hoorn werkt.

Gra­tis uit­pro­be­ren
Ieder­een die voor het werk van, naar of via Gro­nin­gen reist en daar­voor altijd de auto pakt kan nu gra­tis een e‑bike, speed pede­lec of elek­tri­sche bak­fiets uit­pro­be­ren. Met de e‑bike en de speed­pe­de­lec kun je gro­te­re afstan­den over­brug­gen. Lees hier meer over deze actie van Gro­nin­gen Bereik­baar.

Anne­miek van Vleu­ten ver­telt werk­ne­mers op Cor­pus waar­om ze tóch op de fiets moe­ten stap­pen (video)