CommShare gelanceerd op Campus Groningen

CommS­ha­re is een all-in-one mobi­li­teits­con­cept dat zich focust op duur­za­me inzet­baar­heid van elek­tri­sche deelauto’s voor zake­lij­ke rei­zen, waar­bij een mobi­li­teits­ga­ran­tie van 100% wordt gebo­den. Het mobi­li­teits-con­cept wordt moge­lijk gemaakt door een samen­wer­king van Tri­a­de, Pouw Rent en Mar­t­i­ni­stad B.V. BMW & MINI. Het deel­au­to­con­cept is op 10 febru­a­ri gelan­ceerd op Cam­pus Gro­nin­gen, met het UMCG als launching cus­to­mer.

Waar­om CommS­ha­re
In het kort levert CommS­ha­re de orga­ni­sa­tie: een serv­ice­part­ner (24/7 bereik­baar, 100% mobi­li­teits­ga­ran­tie), (elek­tri­sche) deelauto’s voor zake­lijk gebuik, laad­pa­len en het deel­sys­teem (hard- + soft­wa­re). De deelauto’s zijn te reser­ve­ren, ope­nen en slui­ten met de CommS­ha­re app. Deze dien­sten resul­te­ren samen in een all-in-one deel­con­cept, hier­mee ont­zor­gen wij de orga­ni­sa­tie vol­le­dig en ligt de gehe­le ver­ant­woor­de­lijk­heid bij CommS­ha­re. Met dit totaal­con­cept zijn we uniek in Neder­land.

Zake­lijk gebruik
De zake­lij­ke kos­ten zijn vol­le­dig afhan­ke­lijk van het type auto, de hoe­veel­heid auto’s die de orga­ni­sa­tie afneemt en het aan­tal kilo­me­ters waar­voor het bedrijf garant staat. Zake­lijk gebruik geldt van maan­dag t/m vrij­dag; in het week­end moe­ten de deelauto’s beschik­baar zijn voor pri­vé­ge­bruik.

Voor meer infor­ma­tie bekijk de meest recen­te nieuws­brief Cam­pus Gro­nin­gen of neem con­tact op via info@comm-share.nl