Collectieve surveillance gaat gewoon door

De Corona­cri­sis heeft geen gevol­gen voor de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce, zoals bevei­li­gings­be­drijf CRUON die in opdracht van BBOG*, op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen uit­voert. Gemid­deld 6 auto’s van CRUON rij­den in de avond­lij­ke en nach­te­lij­ke uren rond op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Zij spie­den en speu­ren naar onge­rech­tig­he­den zoals open deu­ren en hek­ken, zwerf­vuil, kapot­te straat­ver­lich­ting en ver­dach­te situ­a­ties. De men­sen van CRUON heb­ben wel de opdracht de per­soon­lij­ke con­tac­ten tij­dens die ron­des zoveel moge­lijk te beper­ken en daar­bij te han­de­len con­form de richt­lij­nen van het RIVM.

* Bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) wer­ken gemeen­te, poli­tie, vei­lig­heids­re­gio en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen onder het mot­to Schoon, Heel en Vei­lig samen aan cri­mi­na­li­teits­pre­ven­tie, bevei­li­ging en vei­lig­heids­zorg op de bedrij­ven­lo­ca­ties in Gro­nin­gen.