Bezoek aan de Hannover Messe 24 april 2018

De Bedrij­ven­ver­e­nin­gen WEST, VBNO, VBZO Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen en gemeen­te Gro­nin­gen nodi­gen u graag uit voor een bezoek aan de Han­no­ver Mes­se op dins­dag 24 april 2018.

Ken­nis­ma­ken met de toe­komst en con­tac­ten leg­gen met nieu­we col­le­ga-onder­ne­mers, de Han­ze­ho­ge­school en Eco­no­mi­sche Zaken. Met dit in gedach­ten wordt een dag­ex­cur­sie geor­ga­ni­seerd naar de Han­no­ver Mes­se voor onder­ne­mers, stu­den­ten, docen­ten, over­he­den en ande­re ‘curious minds’ en ‘chan­ge makers’. Laat u infor­me­ren over de aller­nieuw­ste trends in de markt. Ont­dek de meest inte­res­san­te inno­va­ties uit de indu­stri­ë­le sec­tor en maak gebruik van de gele­gen­heid om te net­wer­ken.

Toon­aan­ge­ven­de indu­stri­ë­le beurs
Met cir­ca 6.500 inter­na­ti­o­na­le expo­san­ten en zo’n 250.000 bezoe­kers is de Han­no­ver Mes­se één van de meest toon­aan­ge­ven­de indu­stri­ë­le beur­zen ter wereld. De beurs wordt beschouwd als een belang­rijk plat­form voor veel bedrij­ven en orga­ni­sa­ties. U kunt zich tij­dens het bezoek rich­ten op meer­de­re deelthema’s van de Han­no­ver Mes­se. Zo kunt u deel­ne­men aan een rond­lei­ding langs ver­schil­len­de hotshots van­uit Noord-Neder­land en ande­re Neder­land­se regio’s.

Pro­gram­ma
Hier­on­der vindt u het vol­le­di­ge pro­gram­ma (nog onder voor­be­houd van defi­ni­tie­ve tij­den). U ont­vangt het defi­ni­tie­ve pro­gram­ma een week voor het bezoek.

06:00 Ver­trek van­af Entran­ce
10:30 Ont­vangst Han­no­ver Mes­se
Rond­lei­ding
Vrije tijd
16:30 Bor­rel
18:00 Ver­trek naar Gro­nin­gen

Aan­mel­den en kos­ten
Wilt u samen met ons mee naar de Han­no­ver Mes­se op dins­dag 24 april? Meldt u dan vóór 30 maart 2018 via het aan­meld­for­mu­lier Han­no­ver Mes­se 2018 aan. Om de kos­ten van de excur­sie te dek­ken, wordt een bij­dra­ge van €30,- gevraagd. Hier­in zijn de kos­ten inbe­gre­pen voor de bus­reis, ont­bijt in de bus, entree­tic­ket, rond­lei­ding, lunch­pak­ket en diner.

Voor­lich­tings­bij­een­komst op 5 april
Op 5 april wordt een een voor­lich­tings­bij­een­komst geor­ga­ni­seerd over de Han­no­ver Mes­se in de Ener­gy Barn (op EnTran­Ce, Zer­ni­kel­aan 17, 9747 AA). Om 16.00 uur bent u van har­te wel­kom en krijgt u uit­leg over het  beurs­be­zoek. U kunt zich via het  Aan­meld­for­mu­lier Kick off Han­no­ver Mes­se aan­mel­den voor deze kick-off.