Actuele bouwwerkzaamheden Zernike Campus

Trans­por­ten en boor­pa­len Alet­ta Jacob­s­hal
De uit­brei­ding van de Alet­ta Jacob­s­hal (extra col­le­ge­za­len en extra ten­ta­men­plek­ken) is begin okto­ber 2018 begon­nen. Aan­ne­mer BAM Bouw en Tech­niek is van start gegaan met de aan­leg van het bouw­ter­rein, die onder meer bestaat uit het dicht­zet­ten van een deel van de naast­ge­le­gen vij­ver. De bouw­werk­zaam­he­den moe­ten vol­gens plan­ning zijn afge­rond in febru­a­ri 2020. Ver­vol­gens kun­nen de nieu­we faci­li­tei­ten van de Alet­ta Jacob­s­hal van­af medio 2020 in gebruik wor­den geno­men.

Trans­por­ten en boor­pa­len van­af 3 decem­ber 2018
Nu het bouw­ter­rein gereed is gemaakt door de vij­ver naast de hal tij­de­lijk te dem­pen, zal aan­ne­mer BAM begin­nen met de gro­te trans­por­ten, via de rou­te van­uit Reit­diep. Deze fase zal duren tot de zomer van 2019.

In de week van 3 decem­ber 2018 wordt gestart met boor­pa­len, die in tegen­stel­ling tot hei­pa­len geen zwa­re geluids­over­last bete­ke­nen. Wagens die beton aan­voe­ren voor het stor­ten van deze boor­pa­len zul­len tot begin janu­a­ri op de weg zijn. Daar­na bevat­ten de trans­por­ten de beton­vloe­ren, het staal­ske­let en gevel- en dak­ma­te­ri­a­len.

Van­af sep­tem­ber 2019 start de afbouw en zijn de trans­por­ten aan­zien­lijk min­der fre­quent. De ver­gro­te ten­ta­men­hal wordt naar ver­wach­ting begin 2020 opge­le­verd.

Beper­ken bouw­hin­der
Bouw­hin­der is nooit geheel uit te slui­ten, maar wel te beper­ken. Met de aan­ne­mer heeft de uni­ver­si­teit hier­voor maat­re­ge­len getrof­fen. Denk hier­bij aan over­last­be­per­ken­de maat­re­ge­len wat betreft de loca­tie en inrich­ting van het bouw­ter­rein, de logis­tiek en manier van wer­ken. Ver­der zijn er werk­af­spra­ken gemaakt over peri­o­des van geen bouw­hin­der (tij­dens ten­ta­men­pe­ri­o­des wor­den geluid­pro­du­ce­ren­de werk­zaam­he­den ver­me­den) en peri­o­des van toe­ge­staan bouw­hin­der (tij­dens col­le­ge­pe­ri­o­des is bouw­hin­der moge­lijk tot 15.00 uur). Na 15.00 uur kun­nen dan even­tu­e­le extra ten­ta­mens wor­den inge­roos­terd.