Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen

Het Fonds Onder­ne­mend Gro­nin­gen heeft een nieu­we naam: Onder­ne­mers­fonds Gro­nin­gen. Kor­ter en krach­ti­ger, en mis­schien wat pit­ti­ger, en ook aan­slui­tend bij de naam­ge­ving van ver­ge­lijk­ba­re fond­sen elders in Neder­land. Behal­ve een nieu­we naam heeft het fonds ook een nieuw logo en een nieu­we huis­stijl. Het Onder­ne­mers­fonds Gro­nin­gen speelt, vaak ach­ter de scher­men en min­der zichtbaar, […]

Speciale aanbieding WEST met klantentelsysteem voor wijkwinkelcentra

De maat­re­ge­len rond­om Coro­na heb­ben gro­te impact, ook in de vele ver­schil­len­de win­kels. Het goed kun­nen moni­to­ren van het aan­tal bezoe­kers is op dit moment van groot belang, om de vei­lig­heid van bezoe­kers te kun­nen waar­bor­gen. Voor win­kels met een beperk­te ruim­te blijkt dit een extra uit­da­ging. In samen­wer­king met het Gro­ning­se bedrijf HMB Signaal, […]

Digitale ledenvergadering WEST

Don­der­dag 11 juni heeft WEST haar Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring voor het eerst in de geschie­de­nis van­we­ge de omstan­dig­he­den met het Coro­na­vi­rus digi­taal via livestrea­ming gehou­den.  Klaas Holt­man hoopt dat deze vorm van ver­ga­de­ren tevens de laat­ste keer is geweest en ziet er naar uit de vol­gen­de bij­een­kom­sten leden weer live te ont­moe­ten. Dank­zij WEST-lid Diep­zee­ko­nijn konden […]

Enie.nl en WEST bundelen krachten

Onlangs lan­ceer­de zon­­ne-ener­­gie leve­ran­cier enie.nl ‘Zon­ne­Spa­ren’, waar­mee werk­ne­mers zon­ne­pa­ne­len huren en deze beta­len via hun loon­strook. WEST en enie.nl heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen om dit voor alle leden van WEST beschik­baar te maken. Kos­te­loos duur­zaam­heid sti­mu­le­ren Nico Borg­man van WEST: “We zijn aan het kij­ken hoe we duur­zaam­heid ver­der kun­nen sti­mu­le­ren. Zon­ne­Spa­ren geeft via de Groene […]

Ondernemers WEST & Omapost bundelen positieve boodschap naar ondernemers

WEST slaat de han­den ineen met het Gro­ning­se bedrijf OMAPOST. WEST heeft genoeg kaar­ten inge­kocht voor alle aan­ge­slo­ten onder­ne­mers om een per­soon­lij­ke kaart te ver­stu­ren. Naar een col­le­­ga-onder­­ne­­mer, een mede­wer­ker, een klant of iemand uit het zake­lij­ke net­werk die in deze tijd wel een opbeu­ren­de kaart ver­dient. WEST ziet onder­ne­mers en vindt dat onder­ne­mers juist […]