Verslag informatiebijeenkomst werkzaamheden Zuidelijke Ringweg

Het eind­punt van de weg­werk­zaam­he­den in Gro­nin­gen komt in zicht, maar voor­dat de ver­nieuw­de ring­weg klaar is, zijn er nog for­se ingre­pen nodig. In een infor­ma­tie­bij­een­komst die op 20 maart jl. werd geor­ga­ni­seerd door Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, Gro­nin­gen Bereik­baar en Aan­pak Ring Zuid, werd stil gestaan bij wat ons allen nog te wach­ten staat. Bert Kra­mer, woordvoerder […]

20 maart informatiebijeenkomst werkzaamheden Ring West en Vrijheidsplein

Van­af april 2023 tot en met de zomer van 2023 staan er werk­zaam­he­den gepland aan Ring West en het Vrij­heids­plein. De werk­zaam­he­den vin­den plaats in uw (werk)omgeving. Graag infor­me­ren wij je tij­dens een infor­ma­tie­bij­een­komst op maan­dag 20 maart, 16:00 uur bij de Coen­ders­borg in Gro­nin­gen (Coen­ders­haag 1, 9722LS Gro­nin­gen). Infor­ma­tie­bij­een­komst werk­zaam­he­den Aan­pak Ring Zuid informeert […]

Ga jij mee op de fiets langs de Ring?

In okto­ber vorig jaar heeft een aan­tal leden van WEST kun­nen zien hoe de ombouw van de Ring vor­dert. Ook dit jaar staan een aan­tal tours gepland. Na een bezoek aan de maquet­te stap je onder bege­lei­ding van een gids op de fiets en wordt je onder­weg bij een aan­tal uit­kijk­pun­ten bij­ge­praat over het verloop […]

Doe mee aan de eerste CIRCO Track maakindustrie in Groningen

Doe mee aan de eer­ste CIRCO Track maak­in­du­strie in Gro­nin­gen. Tij­dens het 3‑daagse CIR­­CO-trai­­nings­pro­­gram­­ma word je, samen met 10 col­le­­ga-bedrij­­ven uit de sec­tor, door­er­va­ren trai­ners mee­ge­no­men in de wereld van cir­cu­lai­re ont­werp­prin­ci­pes en busi­ness­mo­del­len. Je gaat direct con­creet aan de slag met je eigen pro­duc­ten en dien­sten en leert bij­voor­beeld waar ver­spil­ling van waar­de­vol­le materialen […]

Gemeente biedt hulp op maat voor ondernemers met stijgende energiekosten

De gemeen­te Gro­nin­gen wil mkb’ers maat­werk bie­den in het terug­drin­gen van hun ener­gie­ver­bruik en daar­mee hun ener­gie­re­ke­ning. De hulp van de gemeen­te bestaat uit advies, maar ook uit een sub­si­die­re­ge­ling voor klei­ne ver­duur­za­mings­maat­re­ge­len. “Vaak kan een klei­ne inves­te­ring, zoals led­ver­lich­ting of een deur­dran­ger, al veel ener­gie­kos­ten sche­len.” ”Wij wil­len onder­ne­mers hel­pen die uit balans raken […]

Oude helden terug op het podium bij YBA ALL-STARS

Van Bor­ge­si­us Groep uit Stads­ka­naal naar BOTS uit Haar­lem, van vet­ten naar een cryp­to­be­drijf, van klein­be­drijf naar een uni­corn, van regi­o­na­le events naar een lan­de­lijk tele­vi­sie­pro­gram­ma. Het is in een noten­dop de ont­wik­ke­ling van bij­na tien jaar Young Busi­ness Award (YBA), dat in dezelf­de tien jaar de groot­ste sca­le-up com­pe­ti­tie van Neder­land is gewor­den. Het […]

Deuren dicht! Welkom, wij zijn open

Inre­tail, de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van win­ke­liers, roept alle win­kels op om hun deu­ren dicht te doen om ener­gie te bespa­ren. Met open deu­ren ver­brui­ken win­kels met air­co in de zomer meer ener­gie. Het­zelf­de geldt in de win­ter voor win­kels met ver­war­ming. In 2020 is Gro­nin­gen Werkt Slim gestart met onze Deur Dicht cam­pag­ne. Win­ke­liers en ondernemers […]

Duurzame Bedrijvendag is Groningse primeur

Het ver­duur­za­men van bedrijfs­pan­den en bedrijfs­pro­ces­sen is nu urgen­ter en lucra­tie­ver dan ooit.  Om onder­ne­mers te inspi­re­ren en te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den, orga­ni­se­ren bedrij­ven­plat­form Gro­nin­gen Werkt Slim en New Ener­gy Coa­li­ti­on op dins­dag 11 okto­ber de eer­ste Duur­za­me Bedrij­ven­dag van Gro­nin­gen. Voor deze eer­ste edi­tie zet­ten IKEA Gro­nin­gen en Media­cen­tra­le Gro­nin­gen de deu­ren van […]

Esther Wolfs van Stadstoezicht nieuw gezicht binnen BBOG

Esther is een van de vele BOA’s waar­van het bestaan tij­dens coron­a­pe­ri­o­de extra bekend is gewor­den. Bin­nen BBOG* ver­te­gen­woor­digt zij sinds kort de afde­ling Stads­toe­zicht van de gemeen­te. In func­tie is zij coör­di­na­tor par­keer­hand­ha­ving en daar­naast heeft ze een aan­tal spe­ci­fie­ke onder­wer­pen in por­te­feuil­le waar­on­der onder­mij­ning, open­ba­re ruim­te en DOL en DOR. DOL staat voor […]

Fietsen vanaf een P + R wordt beloond

Op don­der­dag 2 juni om 14.00 uur gaf het pro­gram­ma Gast­vrij Gro­nin­gen samen met de voor­zit­ter van de stuur­groep Gro­nin­gen Bereik­baar, wet­hou­der Phi­lip Broeks­ma het start­schot voor drie nieu­we fiets­be­leef­rou­tes naar de stad. De drie rou­tes star­ten van­af de P+R’s Haren, Hoog­kerk en Kar­din­ge waar­langs foren­zen en bezoe­kers naar de stad kun­nen fiet­sen. Het startschot […]