Verslag informatiebijeenkomst werkzaamheden Zuidelijke Ringweg

Het eind­punt van de weg­werk­zaam­he­den in Gro­nin­gen komt in zicht, maar voor­dat de ver­nieuw­de ring­weg klaar is, zijn er nog for­se ingre­pen nodig. In een infor­ma­tie­bij­een­komst die op 20 maart jl. werd geor­ga­ni­seerd door Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, Gro­nin­gen Bereik­baar en Aan­pak Ring Zuid, werd stil gestaan bij wat ons allen nog te wach­ten staat. Bert Kra­mer, woordvoerder […]

20 maart informatiebijeenkomst werkzaamheden Ring West en Vrijheidsplein

Van­af april 2023 tot en met de zomer van 2023 staan er werk­zaam­he­den gepland aan Ring West en het Vrij­heids­plein. De werk­zaam­he­den vin­den plaats in uw (werk)omgeving. Graag infor­me­ren wij je tij­dens een infor­ma­tie­bij­een­komst op maan­dag 20 maart, 16:00 uur bij de Coen­ders­borg in Gro­nin­gen (Coen­ders­haag 1, 9722LS Gro­nin­gen). Infor­ma­tie­bij­een­komst werk­zaam­he­den Aan­pak Ring Zuid informeert […]

Ga jij mee op de fiets langs de Ring?

In okto­ber vorig jaar heeft een aan­tal leden van WEST kun­nen zien hoe de ombouw van de Ring vor­dert. Ook dit jaar staan een aan­tal tours gepland. Na een bezoek aan de maquet­te stap je onder bege­lei­ding van een gids op de fiets en wordt je onder­weg bij een aan­tal uit­kijk­pun­ten bij­ge­praat over het verloop […]

Doe mee aan de eerste CIRCO Track maakindustrie in Groningen

Doe mee aan de eer­ste CIRCO Track maak­in­du­strie in Gro­nin­gen. Tij­dens het 3‑daagse CIR­­CO-trai­­nings­pro­­gram­­ma word je, samen met 10 col­le­­ga-bedrij­­ven uit de sec­tor, door­er­va­ren trai­ners mee­ge­no­men in de wereld van cir­cu­lai­re ont­werp­prin­ci­pes en busi­ness­mo­del­len. Je gaat direct con­creet aan de slag met je eigen pro­duc­ten en dien­sten en leert bij­voor­beeld waar ver­spil­ling van waar­de­vol­le materialen […]

Gemeente biedt hulp op maat voor ondernemers met stijgende energiekosten

De gemeen­te Gro­nin­gen wil mkb’ers maat­werk bie­den in het terug­drin­gen van hun ener­gie­ver­bruik en daar­mee hun ener­gie­re­ke­ning. De hulp van de gemeen­te bestaat uit advies, maar ook uit een sub­si­die­re­ge­ling voor klei­ne ver­duur­za­mings­maat­re­ge­len. “Vaak kan een klei­ne inves­te­ring, zoals led­ver­lich­ting of een deur­dran­ger, al veel ener­gie­kos­ten sche­len.” ”Wij wil­len onder­ne­mers hel­pen die uit balans raken […]

Veiligheidsschouw Hoendiep

Als col­lec­tief staan bedrij­ven sterk tegen over­last, ver­vui­ling en mis­daad. Daar­om is WEST part­ner bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) en orga­ni­seert zij via hen col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce en wer­ken we samen met poli­tie en hac­kers om (digi­ta­le) vei­lig­heid te onder­zoe­ken en te ver­be­te­ren. Of het nu gaat om het gevaar op plof­kra­ken of inbraak op digitale […]

Praktijktest innovatief buffertrottoir Waste Works op Campus Groningen officieel geopend

Inno­va­ties: ze wor­den niet alleen bedacht op Cam­pus Gro­nin­gen, maar ook uit­ge­test in de prak­tijk. Onlangs was de offi­ci­ë­le start van de field­test van het bio­ba­sed, cir­cu­lai­re en kli­maat­adap­tie­ve trot­toir van start-up Was­te Works op Cam­pus Gro­nin­gen. Dit buf­fer­trot­toir helpt water­over­last door regen­wa­ter voor­ko­men. Op het pad naar de Alet­ta Jacob­s­hal van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen […]

Grote opkomst gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn

Een gezel­schap van ruim 20 onder­ne­mers, geves­tigd  op Cor­pus den Hoorn was te gast bij John­son & John­son Visi­on Care. Direc­teur Jan Tha­lens nam de aan­we­zi­gen mee in de geschie­de­nis van het wereld­wij­de con­cern, en ver­tel­de over het­geen op de site in Gro­nin­gen op het gebied van oog­zorg, en met name intra-ocu­lai­­re len­zen, ont­wik­keld en […]

Bijpraten op het Hoendiep

Onlangs heeft er een bij­een­komst plaats­ge­von­den voor onder­ne­mers op het Hoen­diep. Een 20-tal onder­ne­mers was deze mid­dag te gast bij Sport­cen­trum Bali­li. Eige­naar Gri­gor Tovmasy­an heet­te de aan­we­zi­gen wel­kom. Gri­gor is sinds 6 jaar eige­naar van de sport­school en heeft inmid­dels een trouw leden­be­stand opge­bouwd. Voor­zit­ter Klaas Holt­man neemt de aan­we­zi­gen mee in een aantal […]

Gebiedsbijeenkomst Hoendiep 22 november

Graag nodigt WEST je uit voor een bij­een­komst met ande­re onder­ne­mers die geves­tigd zijn op het Hoen­diep. We zijn te gast bij Sport­school Bali­li (lid WEST), waar eige­naar Gri­gor Tovmasy­an je wel­kom zal heten en je mee­neemt in zijn erva­rin­gen als onder­ne­mer. Daar­naast zal Joop Kruit (Kruit & Kra­mer) ons mee­ne­men in de (visie)ontwikkeling van […]