Gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park 28 juni

Na een eer­ste digi­ta­le gebieds­bij­een­komst in febru­a­ri van dit jaar, nodigt WEST u opnieuw uit voor een infor­ma­tie­bij­een­komst, waar­in we u bij­pra­ten over de ont­wik­ke­lin­gen die spe­len op het Mar­ti­ni Tra­de Park. Tege­lij­ker­tijd maken we van dit moment gebruik om stil te staan bij de ople­ve­ring van de Park­ly zit­ele­men­ten, de infor­ma­tie­zuil en de bestickering […]

Van Martini Trade Park naar Werken in het Stadpark, verslag van de bijeenkomst op 7 februari 2022

Aan­lei­ding Dit betreft een ver­slag van de digi­ta­le bij­een­komst van 7 febru­a­ri jl. Naast Wil­lem de Kok (Mar­t­i­ni­P­la­za) waren de nieu­we pro­ject­ma­na­ger van de Gemeen­te Gro­nin­gen, Erik Ham­huis, en 25 onder­ne­mers aan­we­zig. Zoals u weet is Mar­ti­ni Tra­de Park is een belang­rij­ke motor van de Gro­ning­se eco­no­mie. Op Mar­ti­ni Tra­de Park wer­ken zo’n 3.000 mensen. […]

Speciale GROC editie Martini Trade Park

Dage­lijks wer­ken ruim 3000 men­sen in kan­to­ren op het Mar­ti­ni Tra­de Park. Om onder­ne­mers en mede­wer­kers op de hoog­te te bren­gen van de vele ont­wik­ke­lin­gen in dit gebied, is er door de Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant (GROC) een spe­ci­a­le edi­tie in het teken van Mar­ti­ni Tra­de Park gemaakt. Namens de Stuur­groep, het over­leg­plat­form waar­in Mar­t­i­ni­P­la­za, Gemeen­te Groningen […]

Gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park (digitaal) 7 februari

Hoe­wel ook voor WEST de posi­tie­ve ver­an­de­rin­gen nog te wei­nig zicht­baar zijn op Mar­ti­ni Tra­de Park is er afge­lo­pen jaar met Mar­t­i­ni­P­la­za en de Gemeen­te Gro­nin­gen veel­vul­dig over­leg geweest over de door­ont­wik­ke­ling van het kan­to­ren­ge­bied Mar­ti­ni Tra­de Park. Er zijn zoveel ont­wik­ke­lin­gen dat het team van de Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant gevraagd is om hier een […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Bereikbaarheid centraal tijdens ledenbijeenkomst WEST op 15 september in Martini Plaza

Werk­zaam­he­den gaan lei­den tot over­last, oproep aan bedrij­ven om te komen tot een sprei­ding van woon-werk­­ver­­keer, slecht weer mag niet lei­den tot meer auto’s op de weg, thuis­wer­ken helpt, oproep naar Gemeen­te om kwa­li­teit fiets­ver­bin­din­gen te bewa­ken en onder­houd te ple­gen, aan­bod voor gebruik deelauto’s. Dins­dag 15 sep­tem­ber hield Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST voor haar leden van […]

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein juni

Van ‘Aan­pak Ring Zuid’ heeft WEST de infor­ma­tie ont­van­gen over de werk­zaam­he­den die in de maand juni plaats zul­len vin­den aan de Laan Cor­pus den Hoorn en Vrij­heids­plein. “Graag infor­me­ren wij u over de werk­zaam­he­den bij u in de buurt. Komen­de peri­o­de gaan we onder ande­re ver­der met het slo­pen van de fiets­tun­nel tus­sen de […]