Grote opkomst gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn

Een gezel­schap van ruim 20 onder­ne­mers, geves­tigd  op Cor­pus den Hoorn was te gast bij John­son & John­son Visi­on Care. Direc­teur Jan Tha­lens nam de aan­we­zi­gen mee in de geschie­de­nis van het wereld­wij­de con­cern, en ver­tel­de over het­geen op de site in Gro­nin­gen op het gebied van oog­zorg, en met name intra-ocu­lai­­re len­zen, ont­wik­keld en […]

Verslag gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn, 1 juli 2022

Op 1 juli heeft, tij­dens het Kro­ton WEST Beach­vol­ley­bal­toer­nooi 2022, de ver­volg­bij­een­komst over de ont­wik­ke­lin­gen op Cor­pus den Hoorn plaats­ge­von­den. Ter­wijl 50 teams op het strand bij Kaap Hoorn voor­al vier­den dat ze elkaar weer op een spor­tie­ve wij­ze kon­den ont­moe­ten, zijn de aan­we­zi­ge onder­ne­mers onder voor­zit­ter­schap van Klaas Holt­man, bij­ge­praat. Zo is onder andere […]

Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn 1 juli

In maart bent u tij­dens een gebieds­bij­een­komst geïn­for­meerd over de con­cept gebieds­vi­sie die in opdracht van de gemeen­te Gro­nin­gen wordt opge­steld. Het is de ver­wach­ting dat de Gemeen­te in kwar­taal 3 van 2022 de defi­ni­tie­ve gebieds­vi­sie pre­sen­teert. Inmid­dels wordt een plan gemaakt om voor de kor­te ter­mijn de groen­voor­zie­ning te ver­be­te­ren en wil WEST opdracht […]

Transformatie Corpus den Hoorn naar groenste innovatiedistrict van Groningen

Ver­slag bij­een­komst gebieds­ont­wik­ke­ling Cor­pus den Hoorn, 30 maart 2022 Na de digi­ta­le pre­sen­ta­tie van de woning­plan­nen ‘Holt’ op de oude ALO loca­tie eind vorig jaar, vond er in aan­we­zig­heid van zo’n 35 belang­stel­len­den deze keer een pre­sen­ta­tie van de ont­wik­ke­lin­gen op Cor­pus den Hoorn plaats op loca­tie in Kaap Hoorn. De bij­een­komst werd geor­ga­ni­seerd door WEST, […]

WEST organiseert samen met de Gemeente Groningen gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn

Er is veel bedrij­vig­heid op Cor­pus den Hoorn en er gaat nog meer gebeu­ren. Er zijn ont­wik­ke­lin­gen en wen­sen op het gebied van bereik­baar­heid, ver­groe­ning, meer woning­bouw en eco­no­mie (uit­brei­ding). Om u daar­over te infor­me­ren en u uit te nodi­gen om mee te den­ken over de ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen op Cor­pus den Hoorn orga­ni­seert de Gemeente […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn 7 december jl., forse woningplannen ‘Holt’ op oude ALO locatie

Op 7 decem­ber heeft een digi­ta­le bij­een­komst plaats­ge­von­den voor onder­ne­mers uit Cor­pus den Hoorn. Een team van part­ners, een ver­te­gen­woor­di­ging van de ont­wik­ke­laar MWPO en de gemeen­te Gro­nin­gen, ver­ant­woor­de­lijk voor de ont­wik­ke­ling van het nieuw­bouw­pro­ject ‘Holt’ op de oude ALO loca­tie, heeft een toe­lich­ting gege­ven op het gedach­ten­goed ach­ter de nieuw­bouw­plan­nen. Het pro­ject omvat een […]

Online Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn

Het gebied op en rond Cor­pus den Hoorn is op dit moment vol­op in ont­wik­ke­ling. Zo zal vol­gend jaar een start wor­den gemaakt met de ont­wik­ke­ling van de voor­ma­li­ge ALO loca­tie en zijn er plan­nen voor een ont­moe­tings­cen­trum. Graag nodigt WEST je uit om je tij­dens een onli­­ne-bij­een­­komst op 7 decem­ber (16:00 uur) bij te […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]