Praktijktest innovatief buffertrottoir Waste Works op Campus Groningen officieel geopend

Inno­va­ties: ze wor­den niet alleen bedacht op Cam­pus Gro­nin­gen, maar ook uit­ge­test in de prak­tijk. Onlangs was de offi­ci­ë­le start van de field­test van het bio­ba­sed, cir­cu­lai­re en kli­maat­adap­tie­ve trot­toir van start-up Was­te Works op Cam­pus Gro­nin­gen. Dit buf­fer­trot­toir helpt water­over­last door regen­wa­ter voor­ko­men. Op het pad naar de Alet­ta Jacob­s­hal van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen […]

Participatiebijeenkomst ontwikkelvisie voor ondernemers Zernike Campus op 23 november

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, Gemeen­te Gro­nin­gen en Cam­pus Gro­nin­gen nodi­gen je van har­te uit voor een infor­ma­tie­ses­sie over de Ont­wik­kel­vi­sie Zer­ni­ke Cam­pus op woens­dag 23 novem­ber, van 13.00 tot 15.00 uur. Tij­dens deze ses­sie krijg je een upda­te over de her­zie­ning van de gebieds­vi­sie Zer­ni­ke Cam­pus die de gemeen­te momen­teel opstelt. Graag ont­van­gen de opstel­lers van de visie […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Wat vindt u van de horecavoorzieningen op de Zernike Campus?

Lot­te de Haan, vier­de­jaars stu­dent Faci­li­ty Mana­ge­ment is momen­teel bezig met een onder­zoek naar de hore­ca­voor­zie­nin­gen op de Zer­ni­ke Cam­pus. Dit onder­zoek voert zij uit voor Cam­pus Gro­nin­gen en is onder­deel van het semes­ter Stra­te­gy in Hos­pi­ta­li­ty. Door mid­del van dit onder­zoek wordt een stra­te­gisch ver­an­der­plan opge­steld voor Cam­pus Gro­nin­gen. Om inzicht te krij­gen in […]

Lunchbijeenkomst ontwikkelingen Zernike Campus 25 juni 2020

Voor het eerst sinds lan­ge tijd was het weer moge­lijk elkaar live te ont­moe­ten. In het Audi­to­ri­um van Bytes­net heeft WEST samen met het Cam­pus Mana­ge­ment op 25 juni j.l. een bij­een­komst gehou­den over de ont­wik­ke­lin­gen op de Zer­ni­ke Cam­pus voor een twin­tig­tal leden. Uiter­aard vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM op ander­hal­ve meter afstand. […]

Werkzaamheden Zernike terrein Enexis

Enexis net­be­heer heeft WEST laten weten dat er ter hoog­te van het Zer­ni­ke­plein 17 in opdracht van Enexis Mon­ta­ge de komen­de peri­o­de werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd aan 6 mid­den­span­nings­ka­bels. De werk­zaam­he­den staan inge­pland op: Woens­dag 24 juni 2020 van 7.30u tot 16.30u, kabel 800915. Deze zit tus­sen Hun­ze­borgh (Zer­ni­ke­plein 23) en Han­ze­ho­ge­school (Zer­ni­ke­plein 17). De net­ope­ning bij […]

CommShare gelanceerd op Campus Groningen

CommS­ha­re is een all-in-one mobi­li­teits­con­cept dat zich focust op duur­za­me inzet­baar­heid van elek­tri­sche deelauto’s voor zake­lij­ke rei­zen, waar­bij een mobi­li­teits­ga­ran­tie van 100% wordt gebo­den. Het mobi­­li­­teits-con­­cept wordt moge­lijk gemaakt door een samen­wer­king van Tri­a­de, Pouw Rent en Mar­t­i­ni­stad B.V. BMW & MINI. Het deel­au­to­con­cept is op 10 febru­a­ri gelan­ceerd op Cam­pus Gro­nin­gen, met het UMCG […]