Praktijktest innovatief buffertrottoir Waste Works op Campus Groningen officieel geopend

Inno­va­ties: ze wor­den niet alleen bedacht op Cam­pus Gro­nin­gen, maar ook uit­ge­test in de prak­tijk. Onlangs was de offi­ci­ë­le start van de field­test van het bio­ba­sed, cir­cu­lai­re en kli­maat­adap­tie­ve trot­toir van start-up Was­te Works op Cam­pus Gro­nin­gen. Dit buf­fer­trot­toir helpt water­over­last door regen­wa­ter voor­ko­men. Op het pad naar de Alet­ta Jacob­s­hal van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Wat vindt u van de horecavoorzieningen op de Zernike Campus?

Lot­te de Haan, vier­de­jaars stu­dent Faci­li­ty Mana­ge­ment is momen­teel bezig met een onder­zoek naar de hore­ca­voor­zie­nin­gen op de Zer­ni­ke Cam­pus. Dit onder­zoek voert zij uit voor Cam­pus Gro­nin­gen en is onder­deel van het semes­ter Stra­te­gy in Hos­pi­ta­li­ty. Door mid­del van dit onder­zoek wordt een stra­te­gisch ver­an­der­plan opge­steld voor Cam­pus Gro­nin­gen. Om inzicht te krij­gen in […]