Week van de Veiligheid

WestNews0 Comments

In het kader van de Week van de Vei­lig­heid orga­ni­seert het Ser­vi­ce­punt Detail­han­del vol­gen­de week in opdracht van onder ande­re de Gro­nin­gen City Club en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST aller­lei acti­vi­tei­ten. Zo wordt er onder meer een Vei­lig­heids­app gelan­ceerd in enke­le stra­ten in de bin­nen­stad.

Het doel van de Week van de Vei­lig­heid is het bewust maken van onder­ne­mers en bewo­ners van het belang van vei­lig­heid en hoe ze zelf kun­nen bij­dra­gen aan een vei­li­ger woon-, werk- en leef­om­ge­ving. In Gro­nin­gen wor­den er tij­dens deze week aller­lei acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd door ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, waar­on­der de poli­tie, brand­weer en de gemeen­te Gro­nin­gen. Namens de Gro­nin­gen City Club en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST orga­ni­seert het Ser­vi­ce­punt Detail­han­del dit jaar een twee­tal van deze acti­vi­tei­ten voor de detail­han­del.

Op dins­dag­avond, 10 okto­ber, staat er een vei­lig­heids­trai­ning op het pro­gram­ma. Deze Win­kel­dief­stal­pre­ven­tie­trai­ning is bedoeld voor onder­ne­mers in Gro­nin­gen en heeft als doel het ver­gro­ten van de vei­lig­heid in de eigen onder­ne­ming. De trai­ning wordt gege­ven door het Gro­ning­se bedrijf Andries­sen, dat gespe­ci­a­li­seerd is in cri­mi­na­li­teits­pre­ven­tie. Ter voor­be­rei­ding zijn enke­le bezocht met een ver­bor­gen came­ra om ze te tes­ten op vei­lig­heid. Tij­dens de trai­ning wor­den de resul­ta­ten daar­van bespro­ken.

Vei­lig­heids­app voor onder­ne­mers
Ook op dins­dag 10 okto­ber wordt in de Con­ceptsto­re Holt­bar een Vei­lig­heids­app gelan­ceerd die op 13 novem­ber van dit jaar defi­ni­tief in gebruik wordt geno­men. Eén van de terug­ke­ren­de onder­wer­pen in de Week van de Vei­lig­heid is de vei­lig­heid in met name klei­ne­re win­kels. De erva­ring leert dat voor­al klei­ne (zelf­stan­di­ge) onder­ne­mers geen gebruik maken van bij­voor­beeld camera’s of ande­re voor­zie­nin­gen die de vei­lig­heid ten goe­de komen. Het zijn ook vaak deze win­kels waar men over het alge­meen alleen of met enke­le per­so­nen in de win­kel staat.

De app die gelan­ceerd gaat wor­den, is ont­wik­keld door onder­ne­mer Daan Haits­ma van allmedia4 you. De app kent een aan­tal een­vou­di­ge but­tons waar­mee omlig­gen­de onder­ne­mers en hun even­tu­e­le mede­wer­kers gea­lar­meerd kun­nen wor­den in geval van cala­mi­tei­ten. Het gaat hier­bij om de inzet van bij­voor­beeld de poli­tie of ambu­lan­ce.

De app wordt voor­als­nog eerst gelan­ceerd in de ‘Vier Straat­jes’, de Stoel­draai­ers­straat, de Oude Kijk in ’t Jatstraat, de Zwa­n­e­straat en de Gro­te Krom­me Elle­boog. Na een eer­ste inven­ta­ri­sa­tie werd al snel dui­de­lijk dat er veel ani­mo is voor deze app. Met nog een week te gaan heb­ben de eer­ste 50 onder­ne­mers zich reeds aan­ge­meld.

De Gro­nin­gen City Club biedt onder­ne­mers een half­jaar­abon­ne­ment aan. Na dit half jaar zal de app wor­den geë­va­lu­eerd en dan wordt ook beke­ken of er vol­doen­de ani­mo is om de app lan­ger in te zet­ten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.