Veilig en onbezorgd op vakantie!

Voor leden van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West heeft part­ner Cru­on Bevei­li­ging een mooie zomer­aan­bie­ding: vakan­tie­be­vei­li­ging tegen gere­du­ceerd tarief.

 

De vakan­tie­be­vei­li­ging van Cru­on Bevei­li­ging zorgt ervoor dat je als onder­ne­mer zor­ge­loos van je vakan­tie kan genie­ten, ter­wijl Cru­on een oog­je in het zeil houdt. Dat doet Cru­on onder ande­re door meer­de­re malen per dag je bedrijf of woning te bezoe­ken, niet op voor­af gestem­de tij­den maar onver­wacht. Cru­on heeft hier­voor twee spe­ci­a­le pak­ket­ten vakan­tie­be­vei­li­ging samen­ge­steld:

1. Vei­lig op vakan­tie ‘basis

1 keer over­dag en 2 keer in de avond nacht een con­tro­le.
Zor­gen ervoor dat er geen post in de brie­ven­bus blijft zit­ten.
Con­tro­le­ren op afwe­zig­heid­s­truc­jes
Extra vei­lig­heidstips
Dit voor slechts €50,- per week!
2 weken voor: € 95,-
3 weken voor € 135,-

2. Vei­lig op vakan­tie ‘extra’ (inclu­sief alarmop­vol­ging)

Alles uit ‘basis’
Post wordt opge­ruimd
Alarmop­vol­ging
Er wordt ver­lich­ting aan- en uit­ge­zet, zodat het nog meer lijkt als­of je huis bewoond is.
Dit pak­ket biedt Cru­on aan voor slechts € 60,- per week!
2 weken voor: € 115,-
3 weken voor: € 165,-
Per alarmop­vol­ging € 45,-

Afwe­zig­heid­s­truc­jes

Elk jaar pro­be­ren cri­mi­ne­len wel weer wat nieu­we truc­jes uit om erach­ter te komen of pan­den in gebruik zijn of niet. Zo heb­ben onder ande­re de tak­jes tegen de deur en ach­ter gela­ten elas­tiek­jes al gehad. De bevei­li­gers van Cru­on zijn bekend met deze trends en nemen dit mee in de con­tro­leron­de.

Sleu­tels

Als je kiest voor het basis­pak­ket, dan heeft Bru­on geen sleu­tels nodig van je bedrijf of woning. Als je kiest voor het extra pak­ket, dan heeft Cru­on wel een set­je sleu­tels van je bedrijf ofwo­ning nodig. Je sleu­tels wor­den zorg­vul­dig bewaard in een afge­slo­ten sleu­tel­kluis en alleen eruit gehaald wan­neer dit voor de con­tro­le nodig is.

Spe­ci­fie­ke wen­sen

Als je nog spe­ci­fie­ke wen­sen heeft, kan Cru­on dit uiter­aard altijd in de dienst­ver­le­ning mee­ne­men.

Wel­ke peri­o­de biedt Cru­on vakan­tie­be­vei­li­ging aan?

Deze actie is gel­dig van 21 juli 2017 tot 1 augus­tus 2017; bui­ten deze peri­o­de is de prijs op aan­vraag.

Meer weten?

Neem dan con­tact op met onze con­tact­per­soon bij Cru­on, Henk Rump: henk.rump@cruon.nl of tele­fo­nisch: 050‑7600 650