Kick-off Laadpalen-project

WestNews, nieuwsbanner

Met het toe­ne­mend aan­tal elek­trisch aan­ge­dre­ven auto’s, neemt de vraag ook steeds meer toe.
Gro­nin­gen wil ver­duur­za­men en daar­in past ook elek­trisch ver­voer. Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West heeft daar­om samen met de Gemeen­te Gro­nin­gen en Fudu­ra (onder­deel van de Enexis Groep) het plan opge­vat om het aan­tal laad­pa­len op bedrij­ven­ter­rei­nen en bij bedrijfs­ge­bou­wen in de stad Gro­nin­gen een for­se impuls te geven.

Op don­der­dag 28 sep­tem­ber a.s. vindt de aftrap plaats van dit ver­nieu­wen­de Laad­pa­len-pro­ject waar­in onder­ne­mers en gebouw­ei­ge­na­ren een unie­ke pro­po­si­tie wordt aan­ge­bo­den om laad­pa­len te plaat­sen.

Laat deze kans niet lopen en kom de 28e ook naar deze kick-off in Pavil­joen Ster­re­bos (Hel­per­zoom 3b te Gro­nin­gen)
Inloop van­af 11.30 uur en we ver­wach­ten rond 13.15 uur af te slui­ten.

Wilt u zich aan­mel­den voor deze bij­een­komst of heeft u nog vra­gen neem dan con­tact op met ons secre­ta­ri­aat op num­mer 06–41635617 of mail secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl.