De aangesloten winkelcentra

Wijk­win­kel­cen­tra Gro­nin­gen: beoor­de­ling en toe­komst­per­spec­tief 2018

De Wij­ert
De Wij­ert is een wijk in het zui­den van Gro­nin­gen. De win­kels zijn gecen­treerd aan de Van Len­ne­plaan.
meer infor­ma­tie

Help­man, Here­weg en Zui­der­park
Aan de zuid­west­kant van de stad lig­gen drie gebie­den met con­cen­tra­ties aan kan­to­ren en win­kels: Het Zui­der­park aan de zuid­kant van het cen­trum, de onder­ne­mers aan de Here­weg en de onder­ne­mers geves­tigd in win­kel­cen­trum Help­man.
meer infor­ma­tie

Over­win­nings­plein
In het win­kel­cen­trum Over­win­nings­plein bevin­den zich 28 win­kels in de meest uit­een­lo­pen­de bran­ches. Het ligt op loop- en fiets­af­stand van de omrin­gen­de wij­ken en vormt het hart van Gro­nin­gen-Zuid.
meer infor­ma­tie

Pad­de­poel
De mees­te onder­ne­mers in Pad­de­poel, gele­gen in het noord­wes­ten van Gro­nin­gen, zijn geves­tigd in win­kel­cen­trum Pad­de­poel. Dit is een over­dekt win­kel­cen­trum met negen­tig win­kels. Ten wes­ten van Pad­de­poel ligt de Friese­straat­weg, waar ook diver­se onder­ne­mers geves­tigd zijn , o.a. in de oude Melk­fa­briek.
meer infor­ma­tie

Reit­diep­ha­ven
De Reit­diep­ha­ven ligt aan de noord­west­kant van Gro­nin­gen, naast de Zer­ni­ke Cam­pus. De onder­ne­mers zijn over­we­gend retai­lers, geves­tigd in het win­kel­cen­trum rond­om de mooie haven.
meer infor­ma­tie

Sel­werd
Sel­werd is een wijk in het noord­wes­ten van Gro­nin­gen, inge­klemd tus­sen Pad­de­poel en de spoor­lijn naar Delf­zijl. Win­kel­plein Sel­werd biedt een ruim aan­bod van keten­win­kels, hore­ca en zelf­stan­di­ge win­ke­liers.
meer infor­ma­tie

Vink­hui­zen
Vink­hui­zen is een wijk in het wes­ten van Gro­nin­gen. De onder­ne­mers in Vink­hui­zen zijn geves­tigd in win­kel­cen­trum Vink­hui­zen.
meer infor­ma­tie

Divers/extern
Ook bui­ten het post­co­de­ge­bied van WEST zijn onder­ne­mers, die lid zijn van onze ver­e­ni­ging.